Volume I   |   Issue VIII  |   2007
Ун Өндүрүшүнө Микробиологиялык Контроль: Микотоксиндерди Бөлүп Чыгарган Микроорганизмдердин Таралышы

Автор(лор)
Т. Дөөлөткелдиева, С. Имангазиев

Ачкыч сөздөр

Статьяга жөндөмө
Дөөлөткелдиева, Т., Имангазиев, С., (2007). Ун Өндүрүшүнө Микробиологиялык Контроль: Микотоксиндерди Бөлүп Чыгарган Микроорганизмдердин Таралышы, Манас Техника Илимдери Журналы (MJES), 1(8), стр: 67-78

Аннотация
Микроскоптук түзүлүштөгү козу карындардын белгилүү түрлөрү ылайыктуу шарттарда тамак азыктарында өсүп өнүгүп, кишиге, жаныбарларга жана канаттуларга уу келген метаболиттерди бөлүп чыгарат. Мындай метаболиттер-микотоксиндер деген группага бириккен. Микотоксиндерди кармаган тамак азыктарын пайдалануудан келип чыккан уулануулар микотоксикоздор деп аталат. Микотоксиндерди бөлүп чыгаруучу микромицеттердин түрлөрү көбүнчө Aspergillus, Penicillum жана Alternaria уруусунун өкүлдөрү. Микотоксиндерди бөлүп чыгаруучу микромицеттер бул уу заттарды жалаң гана дан өсүмдүктөр өсүп жатканда пайда кылбастан, данды кырманда сактоо мезгилинде дагы улантышы мүмкүн {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Кыргызстандын шартында микотоксиндерди бөлуп чыгарган микромицеттердин дан өсүмдүктөрүндө таралуусу, зыян алып келүү денгээлдери ушул күнгө чейин атайын илимий негизде изилдене элек.

Адабияттар
1.Bhat, R.V. and Vasanthi, S. 1999. Mycotoxin contamination of foods and feeds. Overview, occurrence and economic impact on food availability, trade, exposure of farm animals and related economic losses. ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/myco4a.pdf

2.Davis, N. D. and Diener, U. L. 1987. Mycotoxins. In “Food and Beverage Mycology” (L. R. Beuchat, ed.), 2nd Ed., pp. 517-570. Van Nostrand Reinhold, New York.

3.Bayman, P., Baker, J.L., Doster, M.A., Michailides, T.J., and Mahoney, N.E. 2002. Ochratoxin A production by the Aspergillus ochraceus group and Aspergillus alliaceus. Appl. Environ. Microbiol. 68, 2326-2329.

4.Christopher J. Schwab and David C. Straus The Roles of Penicillum and Aspergillus in Sick Building Syndrome/Advances in applied Microbiyology, volume 55, 2004, 215-231.

5. Кыргыз Республикасынын Тамак Азыктарынын Коопсуздугу жана Сапаты боюнча информациялык бюллетени, Бишкек, 2005.

6.M. F. Dutton. Mycotoxin Research in South Africa/ Advances in applied Microbiology, Volume 53, 2003, 213-232.

7.Barnett H, L., Hunter B.B. (2005).Illustrated Genera of Imperfect Fungi. /APS PRESS The American Phytopathologic Society St.Paul, Minnesota, And Fourth Edition.

8.Cheremisinov N.А. and others. (1970). Fungi and Fungous Diseases of Trees and Bushes. Moscow: Forest Industry, p. 392.

9.Stakman E.C., Harrar S.G. (1957) Principles of Plant Pathology, New York.

 

>> All rights reserved.
MANAS Journal of Engineering