»Archives

» Kamuoyu Oluşumunda Stratejik Bir Araç Olarak Sivil Toplum Kuruluşları
Kamuoyu Oluşumunda Stratejik Bir Araç Olarak Sivil Toplum Kuruluşları
Author(s)
C. Yavuz, I. Kaynar,
Keywords
Kamuoyu, Sivil toplum, Sivil toplum kuruluşları
Cite this article
Yavuz, C., Kaynar, I., (2018). Kamuoyu Oluşumunda Stratejik Bir Araç Olarak Sivil Toplum Kuruluşları, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 185-196
Abstract
Küreselleşme süreciyle birlikte özellikle 1980’li yıllardan başlayan ve günümüzde yaygınlaşarak devam eden sivil toplum kuruluşlarının önemi giderek artmaktadır. Kamu ve özel sektörden sonra üçüncü sektör olarak konumlanan sivil toplum kuruluşları bir çok alanda etkin olabilmekte, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma görevlerini üstlenebilmektedirler. Ulusal ve uluslararası arenada olmazsa olmazlardan biri olan sivil toplum kuruluşları : dünya siyaseti, ekonomisi ve sosyal hayatına güçlü etkilerde bulunabilen önemli aktörlerden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada, dünya siyaseti ekonomik ve sosyal politikaların oluşumunda rol oynayan ve bir stratejik bir iletişim aracı olarak kamuoyu oluşumuna yardımcı olan, ülkelerin iç ve dış politikalarına katkı sağlama ve yönlendirebilme gücüne erişmiş olan sivil toplum kuruluşlarının bu işlevleri üzerinde durulacaktır.
References
Çevikbaş, Rafet. (1995), “Yerel Yönetimler, İşlevi ve Türkiye’deki Durumu”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 67,Sayı:407, ss.69-97.<br />Kaypak, Şafak (2012), “Yerel Yönetimlerde Katılımcı/Müzakereci Demokrasi Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:8, Sayı:17, ss, 171-196. <br />Atabek, Nejat (2002), “Kamuoyu, Medya ve Demokrasi”, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Kurgu 19, 223-238.<br />Mutlu, Erol (1994), İletişim Sözlüğü, Ark Yayınevi, Ankara.<br />Vural, A. Murat (1999), Yerel Basın ve Kamuoyu, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.<br />Kapani, Münci (1983), Politika Bilimine Giriş, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara.<br />Yüksel, Erkan “Kamuoyu Oluşturma ve Gündem Belirleme Kavramları”, http://www.siyasaliletisim.org/index.php/dr-bahadr-kaleaas/doc-dr-erkan-yueksel/212-kamuoyu-oluturma-ve-guendem-belirleme-kavramlar.html (Erişim Tarihi: 3.05.2014). <br />Bektaş, Arsev (1996), Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayıncılık, İstanbul <br />
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies