»Archives

» Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yararlanılan Kısa ve Uzun Metrajlı Filmlerin Kırgızistan Bağlamında Değerlendirilmesi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yararlanılan Kısa ve Uzun Metrajlı Filmlerin Kırgızistan Bağlamında Değerlendirilmesi
Author(s)
P. Unluler Arabaci
Keywords
Yabancı dil, Türkçe öğretimi, kısa ve uzun metrajlı film.
Unluler Arabaci, P., (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yararlanılan Kısa ve Uzun Metrajlı Filmlerin Kırgızistan Bağlamında Değerlendirilmesi, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 83-97
Abstract
Dil öğretimi üzerine yapılan çalışmalarda akademisyen ve araştırmacıların birleştiği nokta : bir dilin yabancı dil olarak etkili bir biçimde öğretilebilmesi için dil öğrenen kişilerin okuma, dinleme, anlama, yazma ve konuşma yeteneklerinin birlikte ve birbirine paralel oranda geliştiği takdirde dil öğrenmede başarılı oldukları kanısıdır. Bu bağlamda bu yetenekleri geliştirecek metot ve yöntemleri kullanan dil öğreticilerinin de başarılı oldukları ifade edilmektedir. Önceleri yabancı dil öğretiminde öğretmen ve yazılı kaynaklar merkezde iken teknolojinin gelişmesi ile teyp kasetleri ve sonraları da VHS formatında videokasetler yardımcı materyal olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak gelişen çağda yabancı dil öğretiminde bunlar yeterli olmamıştır. Sinema sektörünün de gelişimiyle yabancı dil öğretiminde yeni materyaller ortaya çıkmıştır. Bu materyaller : kısa ve uzun metrajlı filmlerdir. Çalışmada, belirlenen ölçütler etrafında seçilen ve öğrencilerin bulundukları seviyelere uygun olarak izlettirilen 26 uzun metrajlı sinema filmi ve 15 kısa metrajlı belgesel ve haber filmi sonucunda edinilen izlenimlerden yola çıkarak kısa ve uzun metrajlı filmlerin yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılmasının önemi, Kırgızistan bağlamında değerlendirerek verilmeye çalışılmıştır.
References
Arslan, M. ve Adem, E. (2010) “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı”, Dil Dergisi, 147, s. 63-86.<br />Barın, E. (1994) “Yabancılara Türkçenin Öğretimi Metodu”, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 17, s.53-56.<br />Barın, E. (2004) “Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Güz, 1, s.19-30.<br />Barın, E. (22-23 Kasım 2007) “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kısa Filmlerin Yeri”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, s.191-195.<br />Dağaşan, D. (1999). Türk Cumhuriyetlerinden ve Topluluklarından Gelen Öğrencilere Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Devlet Televizyonlarında Yayımlanan Drama ve Reklamların İşlevi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.<br />Demircioğlu, İ. (2007) “Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi”, Bilig, 42, s. 77-93.<br />Demirel, Ö. (2007) Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayınları.<br />Etiz, F. (1995) “Yabancı Dil Öğretiminde Yararlanılan Teknik Eğitim Araçları ve Özellikle Videonun Kullanımı”, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 34, s. 49.<br />Etiz, F. (1996) “Eğitimde Teknolojik Araçlar (Özelikle Video) ve Yabancı Dil Öğrenim Psikolojisi Arasındaki İlişki”, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 42, s. 42.<br />Gür, H. (1996) “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Videonun Kullanımı”, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 61, s. 26.<br />http://oidb.manas.edu.kg/genel_ogrsay.htm, (erişim tarihi 15.01.2015)<br />http://biskek.meb.gov.tr/, (erişim tarihi 15.01.2015)<br />http://biskektomer.meb.gov.tr/www/istatistiki-bilgiler/icerik/6, (erişim tarihi 15.01.2015)<br />İşcan, A. (2011) “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish Turkic,6/3, s. 939-948.<br />Kahriman, R. vd. (2013) “Yabancılara Türkçe Öğretimi Kaynakçası”, TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 1/1, s. 80-132.<br />Karaoğlanoğlu, S. (2000) Televizyonla Türkçe Öğretimi Programı Geliştirilmesi (İletişim-Eğitim-Öğretim İlişkileri İçinde), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.<br />Özbay, M. (1991) Televizyonla Türkçe Öğretimi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.<br />Özbay, M. ve Temizyürek, F. (2007) Güneş Türkçe Öğreniyoruz Ders ve Çalışma Kitabı. Ankara: TİKA Başkanlığı.<br />Özek, B. (2011) “Yabancı Dil Olarak Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Görsel-İşitsel Materyal Kullanımı- Reklam Filmleri”, Bişkek, IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu.<br />Uzun, N. E. (Ed.) (2010) Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe-Temel A1-A2 (Ders Kitabı), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.<br />Uzun, N. E. (Ed.) (2010) Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe-Orta B1 (Ders Kitabı), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.<br />www.namba.kg, (erişim tarihi 18.11.2014)<br />
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies