»Archives

» Lise Öğrencilerinin Uyum Bozucu Şemalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Kırgızistan ve Türkiye Örneği
Lise Öğrencilerinin Uyum Bozucu Şemalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Kırgızistan ve Türkiye Örneği
Author(s)
K. Salimoglu
Keywords
Young Şema Ölçeği, Uyum Bozucu Şemalar, Lise Öğrencilerinde Şema
Salimoglu, K., (2018). Lise Öğrencilerinin Uyum Bozucu Şemalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Kırgızistan ve Türkiye Örneği, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 131-154
Abstract
ÖZET
Bu araştırmada Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı lise öğrencileri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı lise öğrencilerinin, uyum bozucu şemaları bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmamızda öğrencilerin şema puanlarını belirleyebilmek amacıyla Young Şema Ölçeği Kısa Form 3 kullanılmıştır. Türk örneklem grubu için Karaosmanoğlu (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek formu : Kırgız örneklem grubu içinse Salimoğlu (2012) tarafından Rusça’ya uyarlanan ölçek formundan yararlanılmıştır. Ayrıca çalışmaya katılan öğrencilerin demografik bilgilerini öğrenebilmek amacıyla da araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2011-2012 eğitim öğretim döneminde İstanbul/Bakırköy’deki resmi liselerin 10, 11, 12. sınıf öğrencileri ve Bişkek şehrindeki resmi liselerin 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileridir. Çalışmamızın örneklemini ise Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrindeki 6 numaralı lise ve Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi’nin 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri ile İstanbul ili Bakırköy ilçesindeki Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sabri Çalışkan Lisesi’nin 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin analizinde parametrik dağılımlarda bağımsız gruplar t testi (independent sample t test) ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmış, ANOVA analizlerinin anlamlı çıktığı durumlarda homojen olmayan varyanslarda Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır. Ayrıca non-parametrik dağılımlarda Kruskall Wallis H testi kullanılmış, Kruskall Wallis H analizinin anlamlı çıktığı durumlarda ise Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Çalışmamıza katılan öğrencilerin YŞÖ KF3’ten aldıkları puanların ebeveynlerinin medeni durumu, öğrencilerin cinsiyeti ve ebeveynin sağ mı ölü mü olduğu değişkenleri açısından, her iki grupta da farklılaştığı görülmüştür. Buna karşılık, öğrencilerin yaşı, doğum sırası ve ailelerinin ekonomik düzeylerini nasıl algıladıkları değişkenlerine göre ise sadece bir grupta farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.
References
Ball, S. A.,
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies