»Archives

» İsmet İnönü’nün Eğitim Felsefesi ( Konuşmaları ve Yazdıkları Işığında Nitel Bir Analiz)
İsmet İnönü’nün Eğitim Felsefesi ( Konuşmaları ve Yazdıkları Işığında Nitel Bir Analiz)
Author(s)
G. Yilmaz, E. Toprakçı,
Keywords
İnönü, Eğitim, Felsefe, Eğitim felsefesi, Eğitim akımları
Cite this article
Yilmaz, G., Toprakçı, E., (2018). İsmet İnönü’nün Eğitim Felsefesi ( Konuşmaları ve Yazdıkları Işığında Nitel Bir Analiz), MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 155-182
Abstract
Araştırmanın amacı, İsmet İnönü’nün konuşmaları ve yazdığı eserleri ışığında somutlaşan eğitim felsefesini ortaya koymaktır. Böyle bir çaba, Türkiye eğitim sisteminin her bir parçasında görev yapan uygulamacılara da ‘ | bir felsefesi olmak’ | bakımından olumlu yansıyabilir. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden “kuram oluşturma” yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmada kuram oluşturma yaklaşımına uygun olarak, bir eğitim felsefesinin taşıması gereken olmazsa olmaz boyutlar (parçalar) bağlamında İsmet İnönü | nün konuşmalarını ve yazdıklarını içeren kaynaklar taranmış, elde edilen verilerden yola çıkılarak İnönü | nün eğitim felsefesinin ne olabileceğine yönelik bir yapı (sistem-model-kuram-görüş) oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda: bir eğitim felsefesinin yapısı bütün olarak düşünüldüğünde, İsmet İnönü | nün eğitim felsefesinin | Esasicilik | olduğu bulunmuştur. Bu yapının boyutlarını (parçalarını) ise : eğitimin amacı bağlamında | Esasicilik | : eğitimin içeriği açısından | Esasicilik | : eğitimin yöntemi ile ilgili olarak | Esasicilik | : eğitimin yeri bağlamında | Esasicilik | : eğitimin miktar ve zamanı açısından | Esasicilik | : eğitimin kimlere kimlerle verilmesi gerektiği yönünden de | Esasicilik | oluşturmaktadır. Her bir alt sonuca dönük getirilebilecek öneri, araştırmacı ve uygulamacılar için olmak üzere şu şekilde olabilir: Türkiye | de eğitimin amaçlarını, nelerin öğretileceğini, yöntemini, yerini, çalışanını belirleme sorumluluğunda olan kimseler ve uygulamadakiler, İnönü dönemi eğitimin amaçlarına ulaşmayı, doğru şeylerin öğretildiğini, nitelikli yöntemler kullanıldığını, eğitim yapılan yerlerin uygun olduğunu, eğitim çalışanlarının performansının üst düzeyde olduğunu ve bütün bunların Türkiye için olumlu olarak yorumluyorlarsa, bugünkü eğitim sisteminin eğitimin amaçlarını, nelerin öğretildiğini, yöntemini, yerini, çalışanını gözden geçirmeli ve Esasici olmayan öğeleri elimine ederek Esasici bir eğitim tasarımına gitmelidirler. Türkiye | deki öğretmenlerden Bakanına bütün eğitim uygulamacıları, İnönü | nün eğitim misyonunu sürdürmek istiyorlarsa, uygulamalarının farklı nitel ve nicelinde genel olarak farklı eğitim felsefelerinden hareket etseler de, özeğe mutlaka | | Esasicilik | | akımını almalıdırlar.
References
Yrd. Doç. Dr. Osman Ferda Beytekin
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies