»Archives

» Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Bulanık Vikor Uygulaması
Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Bulanık Vikor Uygulaması
Author(s)
M. Turkmen, T. Bildik,
Keywords
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri, Bulanık VIKOR, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı
Cite this article
Turkmen, M., Bildik, T., (2018). Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Bulanık Vikor Uygulaması, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 1-15
Abstract
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı, hizmet üretimindeki önemli sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün hızlı bir şekilde büyümesi otobüs firmalarının artmasına neden olmuştur. Alternatiflerin artması ve hizmet kalitesinin firmalar tarafından farklılık göstermesi karar vericilerin seçimini zorlaştırmasına sebep olmaktadır. Birden fazla kriterleri bulunan ve karar vermeyi zorlaştıran bu tarz problemlerin çözümünde, alternatifleri sıralayarak uzlaştırıcı çözümü sağlayan metotlardan biriside Bulanık VIKOR yöntemidir. Bu çalışmanın amacı : Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden olan Bulanık VIKOR yöntemiyle üniversite öğrencilerinin, şehirlerarası otobüs firmalarının tercih sıralamasını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 229 kişiye anket uygulanmış ve hesaplanan verilere göre bir sıralama yapılmıştır.
References
AKYÜZ. G. (2012) “Bulanık VIKOR Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:26 (1), 197-215.<br />AMIRI, M., AYAZI, S.A., OLFAT, L. ve MORADI, J.S. (2011) “Group Decision Making Processfor Supplier Selectionwith VIKOR under Fuzzy Circumstance Case Study: An Iranian Car Parts Supplier”, International Bulletin of Business Administration, 10, 62-75.<br />ANSARI, A. J., ASHRAF, I. ve GOPAL, B. (2011) “Integred Fuzzy VIKOR and AHP Methodology for Selection of Distributed Electricity Generation Through Renewable Energy in India”, International Journal of Engineering Research and Applications. Vol:1. Issue:3, 1110-1113.<br />AR, İ.M., BAKİ, B. ve ÖZDEMİR, F. (2014) “Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık AHS-VIKOR Yaklaşımının Kullanımı: Otel Sektöründe Bir Uygulama”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 7-13, 93-114.<br />ARDIÇ, K. ve SADAKLIOĞLU, H. (2009) “Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Tokat Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:23. Sayı:3, 167-190.<br />BALİ, Ö. (2013) “Bulanık Boyut Analizi ve Bulanık VIKOR İle Bir ÇNKV Modeli: Personel Seçimi Problemi”, KHO Bilim Dergisi, 23-2, 125-149.<br />BÜYÜKÖZKAN, G. ve RUAN, D. (2008) “Evaluation of Software Development Projects Using a Fuzzy Multi-Criteria Decision Approach. Mathematics and Computers in Simulation”, 77(5), 464-475.<br />CHANG, T.H. (2014) “Fuzzy VIKOR Method: A Case Study of the Hospital Service Evaluation in Taiwan”, Information Sciences, 271, 196-212.<br />CHEN, L.Y. ve WANG, T. (2009) “Optimizing Partners’ Choice in IS/IT OutsourcingProcess: The Strategic Decision of Fuzzy VIKOR”, Int. Journal of ProductionEconomics. 120(1), 233-242.<br />CHEN, T.C., CHING-TORNG L. ve HUANG. S.F. (2006) “A Fuzzy Approach for Supplier Evaluation and Selection in Supply Chain Management”, International Journal of Production Economics.102: 289-301.<br />CHU, M.T., SHYU. J., TZENG, G. H. ve KHOSLA, R. (2007) “Comparison Among Three Analytical Methods or Knowledge Communities Group Decision Analysis”, Expert Systems with Applications, 33(4), 1011-1024. <br />ÇATI, K. (2003) “Ulaşım Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi ve Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:27. No:1, 121-134.<br />DAĞDEVİREN, M.. (2007) “Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Prosesi ile Personel Seçimi ve Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. Cilt:22. No:4, 791-799.<br />DEVI, K. (2011) “Extension of VIKOR Method in Intuitionistic Fuzzy Environment for Robot Selection”, Expert Systems with Applications, 38 (11),14163-14168.<br />DUMAN, T.,AYDUĞAN P. ve KOÇAK G. N. (2007) “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Hizmet Kalitesi: Hizmet Değeri, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati İlişkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (1), 151-177.<br />DURSUN, M. ve KARSAK, E. (2007) “Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımından Yararlanarak Katı Atık Yönetim Sistemi Seçimi”,Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı. İzmir, 1219-1224.<br />EVREN, R. ve ÜLENGİN, F. (1992) “Yönetimde Çok Amaçlı Karar Verme”, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası. Sayı:1490. İstanbul.<br />GIRUBHA, R. J. ve VINODH, S. (2012) “Application of Fuzzy VIKOR and Environmental Impact Analysis for Material Selection of an Automotive Component”, Materials
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies