»Archives

» Çalışanların Öznel İyi Oluşunu Etkileyen Demografik Faktörlerin İncelenmesi: Antalya İli Konaklama İşletmeleri Örneği (Demographic Factors That Effect Employees’ Subjective Well-Being: Antalya Province Evidence From Hotel Industry)
Çalışanların Öznel İyi Oluşunu Etkileyen Demografik Faktörlerin İncelenmesi: Antalya İli Konaklama İşletmeleri Örneği (Demographic Factors That Effect Employees’ Subjective Well-Being: Antalya Province Evidence From Hotel Industry)
Author(s)
G. Yurcu, H. Atay,
Keywords
Anahtar Sözcükler: Öznel İyi Oluş, Turizm, Otel Çalışanları Key Words: Subjective Well Being, Tourism, Hotel Employees
Cite this article
Yurcu, G., Atay, H., (2018). Çalışanların Öznel İyi Oluşunu Etkileyen Demografik Faktörlerin İncelenmesi: Antalya İli Konaklama İşletmeleri Örneği (Demographic Factors That Effect Employees’ Subjective Well-Being: Antalya Province Evidence From Hotel Industry), MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 16-34
Abstract
ÖZET
Bu araştırmada turizm çalışanlarının öznel iyi oluşunu etkileyen demografik değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda veriler, Antalya ili Merkez ve Serik ilçesine bağlı BelekKadriye bölgesindeki 5 yıldızlı 50 otelde çalışan 2.051 personelden elde edilmiştir. Çalışanlardan veri toplamak için Oxford Happiness Inventory (OHI) ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde nonparametrik Mann Whitney-U ve Kruskal-Wallis test istatistiklerinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde : yaş, kadro durumu ve medeni durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı, cinsiyet, gelir durumu, eğitim durumu, mesleğini sevipsevmeme, meslek yılları durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
In this research is intended to investigate the demographic variables that affect subjective well-being of tourism employees. Data towards this purpose was obtained from 2,051 staff working at 5 star 50 hotel in the zone of BelekKadriye connected to Central and Serik district of Antalya Province. Oxford Happiness Inventory (OHI) questionnaire was used to collect data from employees. Data analysis were used nonparametric Mann-Whitney-U and Kruskal-Wallis test statistics. The obtained data were analyzed : according to age, marital status and staff status weren’t found a statistically significant differentiation, according to sex, income status, educational status, profession of lovedislike, vocational year were found a statistically significant differentiation.

References
Andrews F.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies