»Archives

» Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Vergi Müfettişlerinin Türkiye`deki Sahte Fatura Kullanımı Sorununa Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Vergi Müfettişlerinin Türkiye`deki Sahte Fatura Kullanımı Sorununa Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma
Author(s)
A. Yasar
Keywords
Sahte Fatura, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Muhasebe Meslek Etiği.
Yasar, A., (2018). Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Vergi Müfettişlerinin Türkiye`deki Sahte Fatura Kullanımı Sorununa Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 28-63
Abstract
Bu çalışmanın amacı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) ve Vergi Müfettişlerinin Türkiye’deki sahte fatura kullanımı sorununa yaklaşımları arasında bir farklılık olup olmadığını tespit etmek suretiyle çözüm önerileri geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda, Adana ve Gaziantep il merkezlerindeki SMMM’ler ve Vergi Müfettişlerinden anket yöntemiyle toplanan veriler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları, muhasebe meslek mensuplarının mesleki etik ilke ve kurallara uygun davranması ve vergi denetimlerinde etkinliğin arttırılmasının mükelleflerin sahte fatura kullanımının önlenmesinde öncelikli çözümler arasında görüldüğünü göstermiştir. Ayrıca, sahte belge kullanımının tarhiyat öncesi uzlaşma dışında tutulması ile sahte belge kullananların altı yıl süreyle hiçbir surette vergi teşvik ve desteklerinden yararlandırılmamaları, alternatif çözümler arasında yer almıştır.
References
Aymankuy, Y. ve Sarıoğlan, M. (2005). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiğine Yaklaşımları ve Balıkesir İl Merkezinde Bir Uygulama”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 14, s. 23-26.<br />Bayraklı, H. H., Saruç, N. T. ve Sağbaş, İ. (2004). “Vergi Kaçırmayı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Vergi Kaçaklarının Önlenmesi: Anket Çalışmasının Bulguları”, 19. Maliye Sempozyumu, 10-14 Mayıs 2004, Belek/Antalya, s. 204-253.<br />Çürük, T. ve Tüm, K. (2011). “Denetim Birimi Olarak YMM’lerin Vergi Kaybına Etkisi: YMM’ler Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, s. 19-57.<br />Daştan, A. (2011). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesindeki Rolü: Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, s. 181-206.<br />Dinç, E. ve Tunçer, M. (2015). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Duyarlılıkları ile İlgili Vergi Müfettişlerinin Algılarına Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Sayı: 14, s. 317-338.<br />Fidan, M. E. ve Subaşı, Ş. (2014). “Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etik Algıları: İstanbul İli Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2014, s. 111-130.<br />Güney, S. ve Çınar, O. (2012). “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) Etik Algıları: Erzurum Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, s. 91-106.<br />Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.<br />Kutlu, H. A. (2008). “Muhasebe Meslek Mensupları ve Çalışanlarının Etik İkilemleri: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 63, Sayı: 2, s. 143-170.<br />Moser, C. A. – Kalton, G. (1979). Survey Methods in Social Investigation (3rd. Ed.), Dartmouth Publishing Co. Ltd., UK. <br />Organ, İ. ve Yegen, B. (2013). “Vergi Bilinci ve Vergi ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Adana Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 4, s. 241-271.<br />Öz Yalama, Gamze ve Gümüş, Erdal (2013). “Vergi Kaçırma Eğilimini Etkileyen Faktörler: Eskişehir’den Bulgular”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 20, s. 77-97.<br />Savaşan, Fatih ve Odabaş, Hakkı (2005). “Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 10, s. 1-28.<br />Yıldız, G. (2010), “Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği ve Kayseri İl Merkezinde Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 36, s. 155-178.<br />
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies