»Archives

» Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü
Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü
Author(s)
S. Özdemir, R. Erdem,
Keywords
İletişim, Örgüt İçi İletişim, Sosyal Medya, Sosyal Medya Siteleri
Cite this article
Özdemir, S., Erdem, R., (2018). Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 247-270
Abstract
Sosyal medya; kullanıcıların kendilerini ifade ettikleri ve diğer kullanıcılar ile bağlantıda kaldıkları yeni bir sanal alandır. İnternetle birlikte gündelik hayatımıza giren sosyal medya her geçen gün önemini daha çok hissettirmektedir. Sosyal medya, insanlarla kurduğumuz iletişimde de büyük paya sahiptir. Dolayısıyla örgüt içi iletişim açısından da incelenmesi gereken bir olgu olarak düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı sosyal medyanın örgüt içi iletişimdeki rolünü incelemektir. Çalışmada örgütsel iletişimde sosyal medyanın ne kadar etkili olup olmadığı ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki farklı alanlardan dört fakültede çalışan akademik ve idari personel oluşturmaktadır. Herhangi bir örneklem seçimi yapılmamış ve bütün çalışanlara anket dağıtılmış ve çalışanlardan analize elverişli 276 anket toplanmıştır. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre çalışanların en fazla Facebook ve Twettir kullandıkları, sosyal medyayı örgüt içi iletişim aracı olarak düşündükleri, sosyal medyayı biçimsel iletişim ve sanal iletişim aracı olarak düşündükleri bulunmuştur.
References
Akar, E., (2010), Sosyal Medya Pazarlaması, Ankara, Efil Yayınevi.
Akbulut, Y., (2010), Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları, İstanbul, İdeal Kültür Yayıncılık.
Alikılıç, Ö., Onat, F., (2007), “Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar”, Journal of Yasar University, S. 8(2), s. 899-927.
Argın, F.S.,(2013), Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi: Çekmeköy Örneği, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi), İstanbul
Aytekin, Ç., (2011), “Wiki Uygulamalarına İletişimsel Yaklaşım İle Bir Model Önerisi”,Online Academic Journal of Information Technology, c.2, S.5.
Aziz, A., (2010), İletişime Giriş, İstanbul, HiperLink Yayanları.
Boyd, D. M., (2008), “American Teen Sociality in Networked Publics”, Doctor of Philosophy in Information Management and Systemswith a Designated Emphasis in New Media, University of California, Berkeley.
Bruns, A., Bahnisch, M., (2009), “Social Media: Tools for User-Generated Content Social Drivers behind Growing Consumer Participationin User-Led Content Generation”, State of the Art, Smart Services CRC, v.1, p.1-60.
Büyüköztürk, Ş., (2010), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara , Pegem Akademi.
Dal, A., (2012), Grup İletişimi ve Örgüt İçi İletişim, (Ed.), Nezih Orhon, Ufuk Eriş, İletişim Bilgisi,Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını.
Dökmen, Ü., (2012), İletişim Çatışmaları ve Empati, İstanbul, Remzi Kitabevi.
Fiske, J., (2003), İletişim Çalışmalarına Giriş, (Çev. Süleyman İrvan), Ankara, Bilim ve Sanat.
Goldhaber, G., (1993), Organizational Communication, 6th edition, Dubuque, IA: Brown.
Hazar, M., (2011), “Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir Alan Çalışması”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, S. 32, s. 151-176.
Kahraman, M., (2013), Sosyal Medya 101 2.0,İstanbul, MediaCat.
Kaplan, A., Haenlein, M., (2010), “Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media” Kelley School of Business, Indiana University. Business Horizons, 53(1), p.59-68.
Kara, T., (2012), “Sosyal Medya KOBİ’ler İçin Bir Fırsat mı? ”, (Ed.) Tolga Kara ve Ebru Özgen, Sosyal Medya / Akademi, İstanbul, Beta Basım Yayım.
Kara, T., (2013), Sosyal Medya Endüstrisi, İstanbul, Beta Basım Yayım.
Karaçor, S., (2009), “Halkla İlişkilerde İletişim Aracı Olarak Bloglar”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, C.2, S.2, s.87-99.
Karaçor, S., Şahin, A., (2004), “Örgütsel İletişim Kurma Yöntemleri ve Karşılaşılan İletişim Engellerine Yönelik Bir Araştırma”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, c.8, s.97-117.
Karatepe, S., (2005), Örgütlerde İletişim-Güdülenme ilişkisi, Ankara, Siyasal Kitabevi.
Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., (2011), “Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media”, Business Horizons, Indiana, New Jersey, S.54, s. 235-256.
Koçak, N. G., (2012), Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının ve Motivasyonlarının Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir’de Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Eskişehir.
Mangold, W. G., Faulds, D. J., (2009), “Social Media: The New Hybrid Element Of the Promotion Mix”, Business Horizons, v. 52, p.357-365.
Mavnacıoğlu, K., (2009), “İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri”, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Sempozyumu, s. 63-72.
Okur, H. D., (2012), Kitle iletişimi bağlamında sosyal paylaşım sitelerinin toplumsal ilişki kurma biçimlerine etkisi (Facebook örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi), Isparta
Onat, F., (2010), “Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İnceleme”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, S. 11, s.103-122.
Sabuncuoğlu, Z., Gümüş, M., (2012), Örgütlerde İletişim, İstanbul, Kriter Yayıncılık.
Safko, L. ve Brake, D.K., (2009), The social media bible: tactics, tools, and strategies for business success. New Jersey: John Wiley
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies