»Archives

» Hz. Peygamber (SAS)’ın Kur’an’i Tefsir Etme Şekilleri
Hz. Peygamber (SAS)’ın Kur’an’i Tefsir Etme Şekilleri
Author(s)
H. Çelik
Keywords
Kur’an, sünnet, tefsir, müphem, hüküm
Çelik, H., (2018). Hz. Peygamber (SAS)’ın Kur’an’i Tefsir Etme Şekilleri, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 119-137
Abstract
Bu makalenin konusu Hz. Peygamber’in Kur’an’ı tefsir etme şekilleridir. Kur’an’ın Hz. Peygambere nazil olması ve Kur’an’ı açıklamak için bizzat Allah tarafından görevlendirilmiş olamsı onun tefsirini önemli kılmaktadır. Hz. Peygamber Kur’an’ı farklı şekillerde tefsir etmiştir. Bazen bir âyeti komple açıklarken bazen de içerisinden bir kelimeyi açıklamıştır. Bazen söylediği bir şeyi âyetle delillendirirken bazen de fiilî olarak açıklamıştır. Bazen âyetlerdeki müpem (kapalı) ifadeleri açıklarken bazen de genel hüküm ifade eden âyetleri tahsis etmiştir.
References
KAYNAKÇA
1. Kur’an-ı Kerim
2. Buharî, Muhammed b. İsmail, Sahihü’l-Buhari, Çağrı Yayınevi, İstanbul 1992.
3. Demirci, Muhsin, Tefsir Usulü, İFAV, İstanbul, 2011.
4. Gölcük, Şerafettin – Toprak, Süleyman, Kelam, Tekin Kitabevi, Konya 2010.
5. Hanbel, Ahmed, Müsned, Çağrı Yayınevi, İstanbul 1992.
6. İbn Mâce, Sünen-i ibni Mâce, Çağrı Yayınevi, İstanbul 1992.
7. Karagöz, İsmail Hakkı, Dinî Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2010.
8. Müslüm, Ebu’l-Huseyin Müslüm el-Haccâc, Sahih-i Müslüm, Çağrı Yayınevi, İstanbul 1992.
9. Nesâî, Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb, Sunenü’n- Nesâî, Çağrı Yayınevi, İstanbul, 1992.
10. Şahin, Osman, “İslam Hukuk Metodolojisinde Mutlak ve Mukayyet”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 26, 2015,
11. Tirmizî, Ebu İsa Muhammed b. İsa, Sünenü’t-Tirmizî, Çağrı Yayınevi, İstanbul 1992.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies