»Archives

» Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi
Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi
Author(s)
S. Kendirli, M. Çankaya,
Keywords
Döviz Kuru, Enflasyon, Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi, Johansen Eş bütünleşme Testi, Granger Nedensellik Analizi.
Cite this article
Kendirli, S., Çankaya, M., (2018). Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 215-227
Abstract
Bu çalışmayı yapmanın amacı, Türkiye açısından 2009:1-2015:3 dönemine ait döviz kuru, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ve Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi (XBANK) değişkenleri için ilgili verileri kullanarak BİST Bankacılık Endeksi açısından enflasyon ve döviz hareketlerinin etkisini ekonometrik açıdan incelemektir. Bu amaçla çalışma kapsamında Johansen Eş bütünleşme Testi ve Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Çalışmadan elde dilen sonuçlara göre analizi yapılan dönemde Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi (XBANK) açısından enflasyon ve döviz kurlarının %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak sonuçlar  anlamlılık düzeyinde değerlendirildiğinde Bankacılık Endeksinden Döviz Kuruna doğru tek yönlü bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.
References
KAYNAKÇA
Albeni, M., ve Demir, Y. (2005). Makro Ekonomik Göstergelerin Mali Sektör Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi (IMKB Uygulamalı). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(14).
Ayvaz, Ö. (2006). Döviz Kuru ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 1-14.
Berument, H. (2002). Döviz Kuru Hareketleri Ve Enflasyon Dinamiği: Türkiye Örneği. Bilkent Üniversitesi Yayınları.
Crosby Mark, (2001). “Stocks Returns and Inflation”, Australian Economic Papers, Blackwell Publishing, Vol: 40 (2), June 2001, pp: 156–165.
Çiçek, M. (2010). Türkiye'de Faiz, Döviz ve Borsa: Fiyat ve Oynaklık Yayılma Etkileri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(02), 001-028.
Durukan, M. Banu (1999). “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi”, İMKB Dergisi, 3 (11), 23-29.
Erbaykal, E. ve Okuyan, H.A, (2007). “Hisse Senedi Fiyatları ile Döviz Kuru İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 1(1), 77-89.
Ergin, A. (2015). Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Geçiş Etkisi: Türkiye Örneği. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 13-29.
Gençtürk M. (2009). “Finansal Kriz Dönemlerinde Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 127-136.
Gultekin, N. B. (1983). Stock market seasonality: International evidence. Journal of Financial Economics, 12(4), 469-481.
Horasan, M. (2008). “Enflasyonun Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: İMKB 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 427-435.
http://evds.tcmb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 18.04.2015
http://finans.mynet.com/borsa/endeks/xbank-BİST-banka/endekshisseleri Erişim Tarihi: 22.04.2015
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleri-piyasasi-verileri/endeks-verileri Erişim Tarihi: 22.04.2015
Kaderli, Y., Petek, A., Doğaner, M., ve Babayiğit, G. (2013). Borsa İstanbul’daki Sektör Endekslerinin Pazar Endeksine Duyarlılığının ve Sistematik Olmayan Risklerinin Ölçülmesi.
Pan, Ming-Shiun, Fok, Robert Chi-Wing ve Liu, Y. Angela (2007). “Dynamic Linkages between Exchange Rates and stock Prices: Evidence from East Asian markets”, International Review of Economics and Finance, 16, 503-520.
Savaş, İ. ve Can, İ. (2011). Euro‐Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru’nun İMKB 100 Endeksi’ne Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 323-339.
Unro Lee, “ A Test of the Proxy-Effect Hypothesis: Evidence from the Pasific Basin Countries”, Quarterly Journal of Business and Economies, Vol:37, June 22 1998, pp:1–6.
Wongbangpo, P. ve Sharma, S.C. (2002). “Stock Market and Macroeconomic Fundamental Dynamic İnteractions: ASEAN-5 countries”, Journal of Asian Economics, 13, 27-51.
www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=650 Erişim Tarihi: 20.04.2015
Yılmazer, M., (2010), "Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Deneme." Celal Bayar Üniversitesi SBE, Sosyal Bilimler Dergisi 8.(1) s.241-260.
Yurttançıkmaz, Z. Ç. (2012). Döviz Kuru ve Enflasyonun Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. (Turkish). Ekev Academic Review, 16(51), 393-410.
Yüksel, A., ve Yüksel, A. (2013). Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Endeksi İle Enflasyon Arasındaki İlişki: Yedi Ülke Örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 37-50.
Zügül, M. ve Şahin, C. (2009). “İMKB 100 Endeksi İle Bazı Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Uygulama”, Akademik Bakış, 16, 1-16.

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies