»Archives

» Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinliklerinin “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” Dersinde Okul Öncesi Bölümü Öğrencilerine Olan Etkisi (Samsun Eğitim Fakültesi Örneği)
Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinliklerinin “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” Dersinde Okul Öncesi Bölümü Öğrencilerine Olan Etkisi (Samsun Eğitim Fakültesi Örneği)
Author(s)
M. Gökalp
Keywords
Yaratıcılık; Yaratıcı Öğrenme; Yaratıcı Çocuk Etkinliği, Yaratıcılık ev Gelişme.
Gökalp, M., (2018). Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinliklerinin “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” Dersinde Okul Öncesi Bölümü Öğrencilerine Olan Etkisi (Samsun Eğitim Fakültesi Örneği), MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 25-36
Abstract
Bu çalışma, çocukta yaratıcılık ve yaratıcı çocuk etkinliklerinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Ana Bilim Dalında 3.yarıyıl okutulan “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” dersinde öğrencilere olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bölümde öğrenim gören 72 öğrenci 38 kişilik 2 gruba ayrılarak uygulanmıştır. Derse başlanmadan önce öğrencilere ön test sınavı yapılmıştır. Araştırmada yaratıcılık ve yaratıcı çocuk etkinliklerinin uygulandığı deney grubu ile konu merkezli yaklaşımın kullanıldığı kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Ön-test ve son-test arasındaki farklılığın anlamlılığı T-testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda, deney grubunun son test sonuçlarının kontrol grubundan daha yüksek olduğu bulunmuştur. ( p<0.05). Yaratıcı çocuk etkinliklerinin çocukların kavrama, merak etme ve keşfetme becerilerini geliştirileceği beklenmektedir.
References
Anderson, G. (1999) Fundementals of educational research.Second edition. Routledge Falmer. London and New York.
Ataman, Ayşegül. (!993). Eğitim ve Yaratıcılık. TED Yayınları: Ankara.
Aziz,Aysel. Araştırma Yöntemleri- Teknikleri ve İletişim, İletişim Araştırmaları Derneği, Basım:İstanbul.
Barker, Alan
2002Yenilikçiliğin Simyası, Çev: Ahmet Kardam, MESS Yayınları, İstanbul. Aralık
Berge, Z. (2000)“New roles for learners and teachers in online higher education”, http://www.globaled.com/articles/BergeZane2000.pdf.
Büyüköztürk, Ş. (2001) Deneysel desenler. Pegem yayıncılık. Ankara
Creswell, J.W. (2003) Research design. Second edition. Sage publications.London.
Çağatay, Aral N. (1992) “Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ortaokul Son Sınıfa Devam Eden Örgencilerin yaratıcılıkları ile ilgi alanlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi”, yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Davaslıgil, Ü.(1989). “Yaratıcılık ve Oyun”, Eğitim ve Bilim, sayı 13. Dirim, A. (2001).
Enç Mithat (1980). Ruhbilim Terimleri Sözlüğü, TDKY, Ankara.
Gander, M. J.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies