»Archives

» Türk Dünyasında Ulusal Kimliklerin İnşasında Manas Destanına Siyasal İletişim Açısından Bir Yaklaşım
Türk Dünyasında Ulusal Kimliklerin İnşasında Manas Destanına Siyasal İletişim Açısından Bir Yaklaşım
Author(s)
N. Ekinci
Keywords
Siyasal iletişim, Manas Destanı, Ulusal Kimlik, Ulusal Kültür, Tarih Bilinci.
Ekinci, N., (2018). Türk Dünyasında Ulusal Kimliklerin İnşasında Manas Destanına Siyasal İletişim Açısından Bir Yaklaşım, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 339-350
Abstract
Sözlü kültürün en önemli örneklerinden kabul edilen destanlar, ortak bir tarihle birlikte bir ulusun oluşmasında, ulusal kimliğin biçimlenmesinde, sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal işlevleri yerine getirdikleri için, son zamanlarda siyasal iletişimin en önemli konuları arasında kabul edilmiş, semiyolojik açıdan incelenmeye başlanmış, ulusal bağ ve örgülerin sıklaşmasında, kimi zamanda da bir ulus yaratmada geniş ölçüde yararlanma yolunda hayli yol alınmıştır. Dünyanın en uzun destanlarından biri olarak kabul edilen “ Manas Destanı” yalnız Kırgız Türklerinin değil, Tüm Türk Dünyasının ulusal bilinç oluşumuna zemin hazırlaması bakımından ortak ögeler taşımaktadır. Bu makalede siyasal iletişimin teknik ve metotları kullanılarak bu ortak ögelerin harekete geçirilebileceği tartışmaya açılmaktadır.
References
KAYNAKÇA :
Abdulbayev E ve D İsayev (1969) Kırgız Tilinin Tüşündürmö Sözdügü, Mektep, Firunze.
Arat R R ( 1965) Kırgızistan
İ. A. C. VI. Ankara.
Asman Jan (, 2001) Kültürel Bellek Eski Yüksek Kültürlerde Yazı Hatırlam ve Politik Kimlik
Ayşe Tekin (Çev.) Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Camgıçıyeva Gulina (1995) “Manas Destanı’ndaki Gelenek ve Motifler”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Özel Sayı (3)
Caparov Şeralı (?) Kırgız Tilinin Frazeologiyalık Sözdügü (Kırgız Dilinin Deyimler Sözlüğü) Bişkek.
Cumakunova Gülzura (1995) “Manasçı ve Manas Destanı Araştırmaları”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Özel Sayı (3)
Çengel Hülya Kasapoğlu (1998) “Kırgız Türkleri Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:158, 3.Baskı, 4.Cilt, Ankara.
Çobanoğlu Özkul (2003 ) Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yayınları, Ankara.
Demirtaş H Andaç (2003) “Sosyal Kimlik Kuramı, Temel Kavram ve Varsayımlar”
İletişim Araştırmaları, 1(1)
Ekinci Necdet (2007) Siyasal İletişim, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek.
Ergun,Doğan (1993) Kimlikler Kıskacında Ulusal kişilik, İmge Kitabevi, Ankara.
Ferry Jean Marc (1989 ) Les Transformation de la publicite politique” Hermes, No, 4.

Geyikoğlu Dr Hasan (2001) Tarih Açısından Manas Destanı Ve Sovyetler Birliği’ndeki Türlerin Milli Duygularına Etkisi’ Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 16, Erzurum.

Gümilov L. N (1999) Eski Türkler
Çev. D. A. Batur, İstanbul.

Güngör Ahmet ve Asel Cailova Güngör (1998 ) Kırgız Atasözleri, Ankara.

Gürsoy Emine (1995) Manas Destanı
Ankara.

İnan Abdülkadir (1987) Makaleler ve İncelemeler, C.I, Ankara.

İnan Abdülkadir (1992) Manas Destanı, MEB Yayınları, İstanbul.

İnan Abdülkadir (1992 ) Türk Destanları
Türk Dünyası El Kitabı, Ankara.

Kafesoğlu İbrahim (1984)Türk Milli Kültürü, 3. Baskı, İstanbul.

Kaplan Mehmet (1995 ) Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Tip Tahlilleri, İstanbul.

Kınacı Cemile (2006 ) Manasçılık ve Kadın Manasçılar, Milli Folklor Dergisi, 70.

Kırgız Sovyetlik Sotsialistik Respublikası (1983 )Entsiklopedya, Frunze.

Lamizet Bernard ( 1992 ) Les Lieux de La Communication
Mardaga, Bibl., İnd., Liège.

LamizetBernard (2003 )CommunicationPolitique
Institut d’Etudes Politique de Lyon
( Les notes des cours inédites) Lyon.

Maalouf Amin (2006) Ölümcül Kimlikler
Yapı Kredi Yayınları, 24. Baskı, İstanbul.

Mendirman Bağış ve Caynakova Dr. Aynek (1998 ) Al Adabiyatı Seriyasının 7. Tomu, Red. Prof. A. Akmataliyev, Bişkek.

Miterrand François (1984) Politique Textes Et Discours, 1938-1981
Les Nouvelles Éditions Marabout, Fayyard, Paris.

Mor Gökmen (2008)Türk Destanlarında, Hikayelerinde ve Kırgız, Uygur, Mekedonya-Kosova Türkçesinde, At İle İlgili Atasözleri üzerine Bir Araştırma’ Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/2 Spring.

Naruzbayev Cumagül (2007) Kırgız Destanları, TDK Yayınları, Ankara.

Örnekleriyle Türkçe Sözlük (1995) C.I, MEB. Yayınları, Ankara.

Radloff Wilhelm (1995) Manas Destanı, Kırgız Türkçesi-Türkiye Türkçesi- Yayına haz.Emine Gürsoy
Ankara.

Rutnerfort Jonatkan (1998) Yuva Denilen Yer Kimlik ve Farklılığın Kültürel Politikaları, Kimlik, Topululuk, Kültür ve Farklılık
Çeviren İrem Sağlamer, İstanbul.

Sagınbay Orozbakoğlu (2007) Kırgız Destanları, TDK Yayınları, Ankara.

Sarıbay Ali Yaşar (1994) Siyasal Sosyoloji
Der Yayınları, İstanbul.

Sarıca Murat (1983) 100 Soruda Siyasi Düşünce Tarihi
Gerçek Yayınevi, İstanbul.

Sümer Faruk (1980 ) Oğuzlar
İstanbul.

Şarşeke Usupbekov (1982) Kırgız Makal-Lakaptarı, Firunze.

Tavkul Ufuk (2008) Kırgız Destanı Koocaş ile Karaçay-Malkar Destanı Biynöger Arasındaki Ortak Motifler Üzerine’ Modern Türklük Araştırma Dergisi, Cilt,5, Sayı,2.

Türçe Sözlük (1998) CI, 9. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Türkmen Fikret, Manas Destanı Üzerineİncelemeler (Çeviriler I-II), Türk DilKurumu ,Ankara, 1995.

Türk Edebiyat Tarihi (1943) İstanbul.

Yalçın Mehmet (1991 ) Şiirin Ortak Paydası- şiir bilime giriş : Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları no : 35, Sivas.
Yusupov.Keneş:Manas Destanı, Atatürk Kültür-Dil ve Tarih Yayınları, Ankara, 1995.


>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies