»Archives

» Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Author(s)
K. Yogurtcu, T. Özdil,
Keywords
Kırgızistan, eğitim, kişilerarası iletişim, empati.
Cite this article
Yogurtcu, K., Özdil, T., (2018). Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 39-51
Abstract
Anlam ve değer üreten bir varlık olarak insan, içinde yaşadığı dünyayı ve etrafındaki gerçeklikleri, yarattığı bu anlam ve değerler üzerinden algılar. Bu algılama sürecinin en önemli faktörlerinden biri olan eğitim; bir anlam ve değer yaratma aracı olarak bireyin kendi kendisinin ve sosyal çevresinin bilincine vardığı bir süreçtir. Birey bu süreçte, benliğini ve sosyal evrenini şekillendirmektedir. Dolayısıyla eğitim olgusu, tek başına belli bir mesleki formasyonun kazandırılmasından daha fazlasını ifade etmekte; bireyselliğin inşa edildiği, toplumsal meselelere duyarlılığın arttığı, dünyaya bakış açısının genişlediği, tolerans ve hoşgörünün geliştiği, empati eğiliminin şekillendiği bir ortam ve süreç olarak değerlendirilmektedir. Nitekim etkili ve sağlıklı bir iletişimin en temel ilkelerinden biri empatidir. Başkasını doğru anlama ve algılama yetisine işaret eden empati, kişilerarası iletişim sürecinde karşılaşılan pek çok sorunun da merkezinde yer almaktadır. Bu çalışmada da Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Üniversite öğrencilerinin empati düzeylerinin ölçülmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın örneklemini, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Orta Asya Amerikan Üniversitesi, Kırgız Milli Üniversitesi ve Kırgız-Rus Slavyan Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler çok değişkenli istatistiksel tekniklerle analiz edilmektedir.
References
Akça, F. ve Ertürk, Y. D. (2010). Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Empati Eğilimlerini Etkileyen Bir Araç Olarak, Kişilerarası İletişim Becerileri Eğitiminin Etkililiği Üzerine Bir Araştırma. Yıldız Dilek Ertürk (Ed.), Halkla İlişkilerin İletişim Öznesi Empati içinde (s.61-79). İstanbul: Derin Yayınları.

Akkoyun, F. (1987). Rehberliğin İlkeleri: Bilgiden Davranışa. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.20.(1-2).

Beck, A.T., Emery, G.,
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies