»Archives

» Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar
Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar
Author(s)
H. Çelik
Keywords
Ashab-ı Kehf, mağara, ölüm, dirilme, rızık
Çelik, H., (2018). Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 189-217
Abstract
Kur’an kıssalarının en önemli özelliklerinden birisi de eğitici olmalarıdır. Ashab-ı Kehf kıssası içerisinde birçok mesajlar içermektedir. Bu kıssa, hem Hz. Peygamber hem de Müslümanlar için bir teselli kaynağıdır. Allah kendisine iman eden herkesi korumuş ve yardım etmiştir. Allah, kendisine inananları farklı şekillerde koruyabilir. Hz. Musa (as) ve inananları denizle korudu. Hz. Peygamber ve müminleri rüzgârla korudu. Ashab-ı Kehf’i de mağara ile korudu. Bu kıssa : Allah’ın birliğine, Allah’ın yardımının hak olduğuna, ölümden sonra yeniden diriltilmenin hak olduğuna, zulme ve zalime karşı mücadele etmenin gerekli olduğuna, insanın helal rızık istemesine delildir. İnsan bildiği şeyler hakkında konuşmalı, bilmediği şeyler hakkında susmalıdır.
References
1. Kur’an-ı Kerîm
2. Beydavi, Nasuruddin Ebî’l-Hayr Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şirâzî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Dar-u İhyâi’t-Turâs el-Arabiyyi, Beyrut, Tarihsiz.
3. Ebu Hayyan, Muhammed b. Yusuf el-Endülüsî, Tefsîrü’l-Bahri’l-Muhît, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1993.
4. el-Fîruzâbâdî, Mecidüddin Muhammed b. Yakup, Tenvîrü’l-Mikbâs min Tefsîri İbni Abbâs, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2008.
5. İbn Kesîr, Ebu’l-Fida Muhammed b. İsmâîl Ömer, Tefsiru’l-Kur’an’ı’l-Azım, Dar-u Tayyibe, Riyad 1999.
6. Köksal, Mustafa Asım, İslam Tarihi (Mekke Dönemi), Şamil Yayınevi, İstanbul, Tarihsiz.
7. Çelik, Hüseyin, Kur’an’da Ruh, (Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2000
8. Çelik, Hüseyin, Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016.
9. er-Razi, Muhammed b. Ömer, Mefâtîhu’l-Gayb, Darü’l-Fıkr, Beyrut 2005.
10. Sabûnî, Muhammed Ali, Ravâiu’l-Beyân Tefsîru Âyâti’l-Ahkâm, Mektebetü’l-Gazâlî, Dımeşk 1980.
11. es-sa’lebî, Ebu İshak Ahmed bin Muhammed bin İbrahim, el-Keşf ve’l-Beyân, Darü’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut 2004.
12. es-Sem’ânî, Ebu’l-Muzaffer Mansur b. Muhammed b. Abdulcebbar et-Temîmî, Tefsîru’s-Sem’ânî, Daru’l-Kutubi’l-Ilmiyye, Beyrut.
13. Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr, Tefsîrü’t-Taberî (Câmıu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kurân), Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2005.
14. Tabersî, Ebu Ali el-Fadl el-Hasan bin el-Fadl, Mecmau’l-Beyân fi Tefsîri’l-Kur’an, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1997.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies