»Archives

» Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışların İmkânı ya da Bir Çıkış Yolu Olarak Erol Güngör Sosyolojisi
Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışların İmkânı ya da Bir Çıkış Yolu Olarak Erol Güngör Sosyolojisi
Author(s)
I. Can
Keywords
Erol Güngör, Türk Sosyolojisi, Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışlar, Milliyetçilik, Kültür Milliyetçiliği, Kültürel Değişme
Can, I., (2018). Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışların İmkânı ya da Bir Çıkış Yolu Olarak Erol Güngör Sosyolojisi, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 165-188
Abstract
Yüzyıllık tarihe sahip Türk sosyolojisi, dünyada kurulan ilk sosyoloji kürsülerinden biri olmasına rağmen yeterli düzeyde ses getirememiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde tanıştığımız ve devletin içinde bulunduğu buhrandan kurtulmasına aracılık etmesi beklenen sosyoloji bilimi, yeni devletin kuruluşunda da önemli bir misyon yüklenmiştir. Özellikle Ziya Gökalp’in sosyolojik düşünceleri, Cumhuriyet’in sosyolojik temellerini oluşturmuştur. Türkiye’de Sosyoloji, bu denli önemli bir işlev görmesine rağmen, gerek toplumumuzun sorunlarına yeterli düzeyde cevap bulamamış olması gerekse de taklit ve aktarma yoluyla Batı sosyolojisine eklemlenme çabasından dolayı, özgün bir sosyoloji anlayışı ve geleneğini oluşturamamıştır. Bu durum ise sosyoloji çevrelerinde Türk sosyolojisinin kendine yeni çıkış yolları araması gerektiğine yönelik tartışmaların başlamasına neden olmuştur. Bu çalışmada Ziya Gökalp geleneğinden gelen ve genç yaşta kaybettiğimiz Erol Güngör’ün sosyolojik yaklaşımı ve bu yaklaşımın hem sosyolojimizin hem de toplumumuzun sorunlarını aşmada bir yöntem olarak kullanılabilirliği üzerinde durulacak, bu bağlamda Türk sosyolojisinin yeni çıkış yollarının imkanları da araştırılacaktır.
References
Akgül, M. (2002). Türkiye'de Din Ve Değişim: Bir Erol Güngör Çözümlemesi. İstanbul: Ötüken Yay.
Aktay, Y. (2010). Türk Sosyoloji Tarihine Eleştirel Bir Katkı, İstanbul: Küre Yay.
Alkan, A. T. (2006). “Halefi Olmayan Bir İlim Adamı: Erol Güngör”. Doğu Batı/Türk Düşünce Serüveni: Âraftakiler Sayısı 11: 166–174.
Alptekin, M. Y. (2008). “Erol Güngör”. Türkiye'de Sosyoloji (İsimler-Eserler) II. Der. M. Ç. Özdemir. Ankara: Phoenix Yay.
Alver, K. (2013). “Erol Güngör’ün Sosyolojik İzdüşümü”. TYB Akademi 9: 95-104.
Alver, K. (2014). “Türk Sosyolojisi: Tarzlar, İçerikler, Sınırlar”. Sosyoloji Divanı (Asırlık Sosyoloji Özel Sayısı) 4: 25-38.
Arslan, H. (2007). Epistemik Cemaat: Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi. İstanbul: Paradigma Yay.
Aydın, M. (1998). “Türkiye’de Din Sosyolojisi Çalışmaları: Tarihsel Gelişim Ve Bazı Yönelimler. Din Sosyolojisi. Der. Y. Aktay
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies