»Archives

» Kur’an’da “Ay’ın Yarılması” Mucizesi
Kur’an’da “Ay’ın Yarılması” Mucizesi
Author(s)
H. Çelik
Keywords
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Mucize, Kıyamet, Ay, Ayın Yarılması
Çelik, H., (2018). Kur’an’da “Ay’ın Yarılması” Mucizesi, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 67-87
Abstract
ÖZET
Allah her dönemde, insanları uyarmaları ve kendi emirlerini onlara ulaştırmaları için peygamberler göndermiştir. Allah, bu peygamberlerin hak olduğunu ispatlamak için de onlardan her birine, birbirinden farklı mucizeler verd. Salih (as)’ın devesi, İbrahim (as)’ın ateşe atılması, Musa (as)’ın asası, İsa (as)’ın ölüleri diriltmesi gibi. Allah, Hz. Muhammed (sas)’e de en büyük mucize olarak Kur’an’ı verdi. Kur’an dışında da daha farklı mucizeler verdi. İsrâ, Mi’râc, taşlarla konuşması, ağaç kütüğünün ağlaması ve ayın ikiye yarılması gibi. Kamer suresinde anlatılan “ayın ikiye yarılması” hadisesi Hz. Peygamberin mucizelerindendir. Mekke döneminde meydana gelmiştir. Müfessirlerin çoğunluğu da bu hadisenin Mekke’de olduğu fikrindedir. Kıyametten önce olacağı görüşü zayıf bir görüştür.
References
1. Kur’an-ı Kerîm
2. Aydınlı, Abdullah, Hadis Istılahları Sözlüğü, Timaş Yayınları, İstanbul 1987.
3. Azimli, Mehmet, Şakku’l-Kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller, Hikmet Yurdu, Yıl:2, s. 3 (Ocak-Haziran 2009).
4. Beydavî, Nâsırüddîn Ebî Abdillah bin Ömer bin Muhammed, Envâru’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl, Dâr-u İhyâi’t-Turâsi’l-Arabiyyi, Beyrut t.y.
5. Buharî, Muhammed b. İsmail, Sahihü’l-Buhari, Çağrı Yayınevi, İstanbul 1992.
6. Bulut, Halil İbrahim, Mûcize, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2005.
7. Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1971.
8. Doğan, Hüseyin, İ’câz Kavramı ve Kur’an’ın Mucizeliği Meselesi, Kelam Araştırmaları, 2014.
9. Ebu’s-Suûd, Muhammed b. Muhammed el-Amâdî, İrşâdu’l-Aklı’s-Selîm ilâ Mezâyâ’l-Kur’anı’l-Kerîm, Dar-u İhyâi’t-Türâs, Beyrut, Tarih Yok.
10. Ebu Hayyan, Muhammed b. Yusuf, el-Bahru’l-Muhît, Daru’l-Kutubı’l-Ilmıyye, Beyrut 1993.
11. Erkol, Ahmet, Hz. Peygamber’in Mu’cizesi Meselesi ve Nübüvvetin İsbatında İnşikak-ı Kamer (Ayın Yarılması) Hadisesi ile İlgili Bir Değerlendirme, DÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diyarbakır 1999.
12. İbn Aşûr, Muhammed b. Tahir, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, ed-Dâru’t-Tunisiyyeti, Tunus 1984.
13. İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmâil bin Ömer, Tefsîrü’l-Kur’ani’l-Azîm, Dar-u Tayyibe t.y.
14. İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Daru’l-Mearif, Kahire t.y.
15. Koçyiğit, Talat, Hadis Usulü, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1967.
16. Kurtûbî, Ebu Abdullah Muhammed b.Ahmed, el-Camı’ li-Ahkâmi’l-Kur’an, Daru’l-Fıkr, Beyrut 1987.
17. Mevdudî, Ebu’l Al’â, Tefhîmu’l-Kur’an, (Tercüme: Komisyon), İnsan Yayınları, İstanbul 1987.
18. Nesefî,Ebu’l-Berakat Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl, Mektebetu Nezâr Mustafa el-Bâz,Tarihsiz.
19. Razî, Fahreddin, Mefâtîhu’l-Ğayb, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1981.
20. Taberî,Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr, Tefsîrü’t-Taberî (Câmıu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kurân), Daru’l-Kutubı’l-Ilmıyye, Beyru, 2005.
21. Talu, Mehmet, İ’câzu’l-Kur’an, E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kayseri 1986.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies