»Archives

» Hz. Peygamber’in “Elçilik” Motivasyonunda Uzlet Hayatının ve İlk İnen Ayetlerin Rolü
Hz. Peygamber’in “Elçilik” Motivasyonunda Uzlet Hayatının ve İlk İnen Ayetlerin Rolü
Author(s)
E. Bayram
Keywords
Âyet, Motivasyon, Nübüvvet, Hz. Peygamber, Güdü.
Bayram, E., (2018). Hz. Peygamber’in “Elçilik” Motivasyonunda Uzlet Hayatının ve İlk İnen Ayetlerin Rolü, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 121-141
Abstract
Kur’an, insanların dünya ve ahiret mutluluğu için gönderilmiş ilahi kitaptır. Bu kitabı tebliğ etme görevi de Hz. Peygamber’e verilmiştir. Allah, Hz. Peygamber’in bu görevi en mükemmel bir şekilde ifa etmesi için onu, uzletle ve ilk nazil olan âyetlerle peygamberliğe hazırlamıştır. İlk nazil olan âyetler öncelikle onu psikolojik olarak nübüvvete hazırlamış, ardından da müşriklere karşı tebliğde maruz kaldığı çeşitli saldırılar karşısında motive etmiştir. Biz de çalışmamızda motivasyon kavramına kısaca değindikten sonra uzletin ve ilk nâzil olan âyetlerin Hz. Peygamber’i nübüvvete psikolojik olarak nasıl hazırlayıp motive ettiğini ele alacağız. Daha sonra da davet dönemindeki sıkıntı ve zorluklarla mücadele hususunda ilk nazil olan âyetlerin Hz. Peygamber’i motive etmedeki rolünü ele alıp inceleyeceğiz.
References
Arık, İ. Alev, Motivasyon ve Heyecana Giriş, Çantay Kitabevi, İstanbul 1996.
Arkonaç, Sibel A., Psikoloji Zihin Süreçleri Bilim, Alfa Yayınları, İstanbul 2005.
Bağcı, Musa, Beşer Olarak Hz. Peygamber, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2010.
Bayraktutar, “Muammer. Hz. Peygamber’in Örnekliği Bağlamında Olaylar Karşısındaki Azim ve Kararlılığı”, EKEV Akademi Dergisi 16, sy. 50, 2012.
Begavî, Tefsîru’l- Begavî, thk. Halid Abdurrahman el-Ak, Daru’l-Mağrife, Beyrut ts.
Beydâvî, Tefsîru’l-Beydâvî, Daru’l-Fikr, Beyrut ts.
Buhâri, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, Câmiu’s-sahîh. thk. Muhammed Züheyr İbn Nasır, Dâru’l Tavk en-Necât, Beyrut 1422h.
Bûti, M. Said Ramazan, Fıkhu’s-siyre. trc. Ali Nar ve Orhan Aktepe, Gonca Yayınevi, İstanbul 1992.
Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usulü, TDV Yayınları, Ankara 1997.
Cevzî, Abdurrahman Ali İbn Muhammed, Zadü'l-mesir fi ilmi't-tefsir, el-Mektebû’l-İslamî, Beyrut 1404h.
Cevziyye, İbn Kayyim, Fıkhu’s-siyre, trc. Hanifi Akın, Karınca Polen Yayınları, İstanbul 2011.
Cüceloğlu, Doğan, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul 2006.
Demirci, Muhsin, Tefsir Usûlü, MÜİFV Yayınları, İstanbul 2008.
Derveze, İzzet, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, trc. Mehmet Yolcu, Düşün Yayıncılık, İstanbul 2011.
Dincer, Müjde Ker, İletişimin Kalbi Sözsüz İletişim Becerileri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2012.
Günel, Fuat, “Hira”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 1998.
Güven, Bülent, Etkili İletişim, İletişim Kavramı ve İletişim Sürecinin Temel Öğeleri, ed. Bülent Güven, Pegem Akademi, Ankara 2013.
Hakim, Ebû Abdullah, el-Müstedrek ale’s-sahihayn, thk. Mustafa Abdulkadir Ata, Beyrut 1990.
Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, trc. Salih Tuğ, İrfan Yayımcılık, İstanbul 1995.
Havva, Said, Hz. Peygamber’in Hayatı, trc. Recep Çetintaş ve dğr. Aksa Yayın Pazarlama, İstanbul 1989.
İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem, Lisanu’l-Arab, Daru Sadr, Beyrut ts.
İbn Hacer, Ebû’l-Fadl Ahmed b. Ali, Fethu’l-bari şerhu sahihu Buhari, Daru’l-Mağrife, Beyrut 1379.
İbn Hişam, Ebû Muhammed Abdülmelik, Siret-i İbn Hişam, trc. Abdülvehhab Öztürk, Karaman Yayınları, İstanbul 2014.
İbn İshak, Muhammed. Siyer-i İbn İshak, Yayına Haz. Muhammed Hamidullah, trc. M Şafi Billik, Düşün Yayıncılık, İstanbul 2012.
İbn Kesîr, İsmail İbn Ömer ed-Dımeşkî Ebû’l-Fida, Tefsîru’l- Kur’an’il-Azîm, Daru’l-Fikr, Beyrut 1401h.
İsfehanî, Ragıb, Müfredât, trc. Yusuf Türker, Pınar Yayınları, İstanbul 2012.
İnceoğlu, Metin, Tutum Algı İletişim, Elips Kitap, Ankara 2004.
Karaman, Hayrettin v. dğr., Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, DİB Yayınları, Ankara 2014.
Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensarî, el-Camiu’l-ahkâmi’l-Kur’an, Daru’ş-Şağb, Kahire ts.
Kim, Sank H., Kendinizi ve Başkalarını Motive Etmenin 1001 Yolu, trc. Hüseyin Aydın, Timaş Yayınları, İstanbul 1997.
Köktaş, Yavuz, Tüm Yönleriyle Akaid Hadisleri, İfav Yayınları, İstanbul 2013.
Masaroğulları, Güncel ve Koçakgöl, Muhammet, Psikoloji Sözlüğü, Nobel Yayınları, Ankara 2011.
Mevdudî, Ebû’l-A’lâ, Tefhimu’l-Kur’an, trc. Yusuf Karaca v. dğr., İnsan Yayınları, İstanbul 1997.
Morgan, Clifford T., Psikolojiye Giriş, trc. Hüsnü Arıcı v. dğr., Hacettepe Ünv. Yayınları, Ankara 1980.
Müslim, Ebû’l-Hüseyin Muslim b. El-Haccâc el-Kuşeyrî, Sahîhu Müslim, Dâru İhyâü’t Türâsi’l-Arabî, Beyrut ts.
Nesefî, Tefsiru’n-Nesefî, Daru’n-Neşr, yy., ts.
Özer, Leyla, Psikoloji, Semih Eğitim Kültür Yayınları, Ankara 1992.
Önkal, Ahmet v. dğr., Hz. Peygamber’in İzinde. DİB Yayınları, Ankara 2013.
Öztürk, Mustafa ve Ünsal, Hadiye, Evvelü Ma Nezel Meselesi Bağlamında Erken Dönem Mekki Sûrelerin Kavram ve Anlam Dünyası, Kur’an Nüzulünün Mekke Dönemi, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara 2013.
Râzî, Fahruddin Muhammed b. Ömer, Tefsir-i Kebîr Mefâtihu’l Gayb, Dârü’-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2000.
Sabunî, Muhammed Ali, Saffetü’t-Tefâsir, Dersaâdet, İstanbul ts.
Saka, Şevki, Kur’an’ı Kerim’in Davet Metodu, Seha Neşriyat, İstanbul 1991.
Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, DİB Yayınları, Ankara 2002.
Sayar, Kemal ve Dinç, Mehmet, Psikolojiye Giriş, Dem Yayınları, İstanbul 2011.
Schunk, Dale H., Öğrenme Teorileri. trc. Ebru Üzümcü v. dğr., Nobel Yayınları, Ankara 2011.
Sem’ânî, Mensûr bin Muhammed bin Abdül-Cebbâr, Tefsiru’l-Sem’ânî, Daru’l-Vatan, Riyad 1997.
Semerkandî, Muhammed b. Ahmed Ebû’l-Leys, Tefsîru’s-semerkandî, thk. Mahmud Matarcî, Daru’l-Fikr, Beyrut ts.
Suruç, Salih, Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2001.
Şevkanî, Muhammed, Fethu’l-Kadir, Daru’l-Fikr, Beyrut ts.
Şimşek, Mehmet Ali, “İletişim Unsurları Açısından Vahiy”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5, sy. 1, 2001.
Şulul, Kasım, Son Peygamber Hz. Muhammed’in Hayatı, Siyer Yayınları, İstanbul 2014.
Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr bin Yezid b. Halid, Camiu’l-beyân an te’vil ey’il-Kur’ân, Dâru’l Fikr, Beyrut 1405h.
Tirmizî, Muhammed b. İsa es-Sevre, Câmiu’s-sahîh, thk. Ahmed Muhammed Şakir, Şirketu Mektebe, Mısır 1975.
Tunç, Aygül v. dğr., Eğitim Psikolojisi, Karahan Kitabevi, Adana 2013.
Uzun, Ruhdan, Etkili İletişim, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2010.
Vahidî, Ali b. Ahmed Ebû’l Hasen. el-Veciz fi tefsiri’l kitabi’l aziz, thk. Safvan Adnan Davudî, ed-Daru’ş Şâmiye, Beyrut 1415h.
Yaparel, Recep, “Günümüz Psikolojisinde Güdü Kavramı ve Güdülenme Kuramları”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9, 1995.
Yavuz, Yusuf Şevki, “Vahy”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV Yay., İstanbul 2012.
Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Kitabevi, İstanbul ts.
Zemahşerî, Ebû’l Kasım Muhammed Ömer, El-Keşşaf an hakaiki’t-tenzîl ve eyuni’l ekavil fi vücuhu’t-te’vil, Darü İhyai Türasi’l Arabiyyi, Beyrut ts.
Zürkanî, Muhammed Abdulazim. Menahilu’l-irfan, trc. Halil Aldemir, Beka Yayıncılık, İstanbul 2015.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies