»Archives

» Kırgız Biy Mahkemeleri Hakkında Kısa Bir Analiz (XVIII-XX yy.)
Kırgız Biy Mahkemeleri Hakkında Kısa Bir Analiz (XVIII-XX yy.)
Author(s)
A. Kariev
Keywords
Kırgız, Biy Mahkemeleri, Biy, Manap, Hokand Hanlığı.
Kariev, A., (2018). Kırgız Biy Mahkemeleri Hakkında Kısa Bir Analiz (XVIII-XX yy.), MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 89-101
Abstract
İnsanlık tarihi boyunca şu ya da bu sebepten ötürü topluluk halinde yaşama mecburiyeti ile karşı karşıya kalan insanlığın, hayatını belli bir hukukî düzen içerisinde devam ettirmek için gündelik hayatta belli kanunların vaz edilişi mecburiyeti elbette ki tartışılamaz. XVIII-XX. yy (Hokand Hanlığı devrinde) Kırgız halkının hukuk anlayışının teşekkül etmesi konusunda Biy Mahkemelerinin yeri önemlidir. Öyle ki, Biy Mahkemeleri sadece bir yargı müessesesi olarak hizmet vermekle sınırlı kalmamış, aynı zamanda Kırgız halkının hem adlî hem idarî işlerinden sorumlu esas resmî mercii olmuştur. Bu makalemizde Biy Mahkemeleri hakkında kısaca bilgi verilecektir. Özellikle müessesenin yapısı, işleyiş tarzı, biy-manapların tayini, azli, maaşı, mahkemede kabul edilen deliller, mahkemece verilen kararların kısaca tanıtımı gibi konular üzerinde durulacaktır.
References
А. Duran, “İslam Hukuku’nda Olağanüstü Yetkili Bir Mahkeme Olarak Velayetü’l-Mezâlim (Mezâlim Mahkemeleri)”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 25, 2015/Nisan, ss. 251-173.

А. Жумагулов, “Манапы Кто Они?” Газета Советская Киргизия, 1990, 16-Ноябрь, ст. 3.

Aiitmamat Kariev, Orta Asya’da İslâm Yargı Teşkilâtı ve İşleyişi (1709-1865 Hokand Hanlığı ve 1865-1928 Rus İşgali Süreci Örneği), (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2016.

Alâuddin Ebibekr b. Masud el-Kâsânî, Kitâbu bedâiü’s-sanâi fi tertîbi’ş-şerâi, 2. Baskı, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-Arabî, 1402/1982, c. 7.

Б. Ögel, “Devlet Meclisi ve Kurultay”, Bilinmeyeyn Türk Tarihi, 2015, http://www.bilinmeyenturktarihi.com/devlet-meclisi-ve-kurultay.html// Haziran 29. 2015. Par. 14.

D. Saparaliev, “Kırgızların Devlet Düzeni (18. Yüzyılın İkinci Yarısı 19. Yüzyılın Ortası)”, Çev
B. İ. Sagınbekov, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, c. 2, sy. 3, 2007, ss. 149-159.

Fahrettin Atar, İslam Adliye Teşkilatı (Ortaya Çıkışı ve İşleyişi), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1979.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies