»Archives

» Tecrübi Bilgiden Sezgisel Bilgiye Rivâyetlerin Sıhhatini Belirlemede Sezgisel (İlham) Gücün İmkanı
Tecrübi Bilgiden Sezgisel Bilgiye Rivâyetlerin Sıhhatini Belirlemede Sezgisel (İlham) Gücün İmkanı
Author(s)
M. Düzenli
Keywords
Intuition Knowledge, inspiration, the hidden defect, the methodology of hadith, narration
Düzenli, M., (2018). Tecrübi Bilgiden Sezgisel Bilgiye Rivâyetlerin Sıhhatini Belirlemede Sezgisel (İlham) Gücün İmkanı, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 103-120
Abstract
Intuitive knowledge is one of the concepts used in the context of determining the hidden defects in hadiths, as it was used in other Islamic disciplines. This paper article explores and discusses the functions of intuition knowledge in determining the authenticity of narrations. Shortly, it discusses the place and the possibility of intuitive knowledge in determining the hidden defects in hadiths. It also touches on its connection with experiential knowledge.
References
Aclûnî, İsmail b. Muhammed (ty). Keşfu’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs amme’ştehera mine’l-Ehâdîsi alâ Elsineti’n-Nâs. Kahire: Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî.
Ahmed b. Hanbel (2001). el-İlel ve ma‘rifetü'r-ricâl. nşr. Vasiyyullah b. Muhammed Abbas, I-IV, Riyad: Dârü’l-Hassânî.
Ali el-Kārî (1986). el-Esrârü'l-merfûa fi'l-ahbâri'l-mevzûa. nşr. Muhammed es-Sabbağ, Beyrut: Mektebetü’l-İslâmî.
Âlûsî (ty.). Rûhu’l-Meânî. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, XXVII.
Ayhan, Mehmet (2011). “Fütuhat-ı Mekkiyye’de Keşf Yoluyla Hadis Rivâyeti”. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. sy.31. ss. 89-113.
Ayhan, Mehmet (2015). “Muhyiddin İbn Arabî’nin Fütûhât’ta Keşf Yoluyla Naklettiği Tasavvufî Muhtevaya Sahip Rivâyetler”. Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 2. s. 22-56.
Babanzâde Ahmed Naim (1982). Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi: Mukaddime. Ankara: DİB Yayınları.
Bekiryazıcı, Eyüp (2009). “Burhân’dan Keşf’e Yöneliş ya da Sühreverdî’de Bilginin Kaynağı Problemi”. EKEV Akademi Dergisi. sy. 38. ss. 103-114.
Bigiyef, Musa Carullâh (2000). Kitâbu’s-Sünne, trc. Mehmet Görmez. Ankara: Ankara Okulu Yayınları.
Bursevî, İsmail Hakkı (1997). Kenz-i Mahfi. trc. Abdülkadir Akçiçek. İstanbul: yy.
Cevizci, Ahmet (1999). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
Çakan, İsmail Lütfi (2001). Hadis Usûlü. İstanbul: MÜİFV Yayınları.
Efendioğlu, Mehmet (2006). “Münker”. DİA, 2006. XXXII. SS.13-14.
Gürsoy, Adnan (2015). “İbn Sînâ Felsefesinde Sezgi ve Sezgisel Bilgi”. Hikmet Yurdu. Yıl: 8. Cilt, 8. Sayı: 16. ss.153-180.
Hâkim en-Nîsâbûrî (1977). Ma‘rifetü ulûmi’l-hadîs. nşr. Seyyid Muazzam Hüseyin. Medine: Mektebetü’l-ilmiyye.
Hökelekli, Hayati (1997). “Hads”, DİA, XV, sS.68-69.
Itr, Nûreddin (1979). Menhecü’n-nakd fî ulûmi’l-hadîs. Dımaşk: Dârü’l-fikr.
İbn Arrak (1981). Tenzîhü'ş-şerîati'l-merfû'a 'ani'l-ahbâri'ş-şenî'ati'l-mevzû'a. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye.
İbn Ebû Hâtim (1952-53). el-Cerh ve’t-ta‘dîl. I-IX, Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî.
İbn Ebû Hâtim (1985). İlelü’l-hadîs. nşr. Muhibbüddin el-Hatîb. I-II, Beyrut: Dârü’l-ma‘rife.
İbn Hacer el-Askalânî (1993). Nüzhetü’n-nazar fî tavzîhi Nuhbeti’l-fiker. nşr. Nûrettin Itr, Dımaşk: Matbaatü’s-Sabâh
İbn Manzur Muhammed b. Mukrim (1999). Lisânü’l-Arab. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî.
İbn Receb (2002). Şerhu İleli’t-Tirmizî. nşr. Hâlid Abdülfettâh. Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye.
İbn Sina (1992). el-Mübahesat. thk. Muhsin Baydarfer. Kum: İntişarat-ı Baydar.
İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî (1995). Mukaddime. nşr. Ebû Abdurrahman Salâh b. Muhammed, Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye.
Kāsımî, Cemâleddin (1979). Kavâidü’t-tahdîs min fünûni mustalahi’l-hadîs. Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye.
Kaya, Murat (2016). “Rivâyetlerin Tespitinde Keşf, İlham ve Ruya”. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi. sy. 1. ss. 327-339.
Koçyiğit, Talat (1997). Hadis Usûlü. Ankara: TDV Yayınları.
Köz, İsmail (2005). “Sezgi'nin Bilgi'deki Yeri ve Önemi”. Kelam Araştırmaları Dergisi, sy. 1. ss.23-40.
Makdîsî (1977). el-Fevaidü’l-mevzua fî’l-ehâdîsi’l-mevzua. thk. Muhammed b. Lutfî es-Sabbâğ. Beyrut: Dârü’l-Verrak.
Müslim b. Haccâc (1990). et-Temyîz. A‘zamî M. Mustafa. (Menhecu’n-nakd içinde). Mektebetü’l-Kevser.
Nevevî (1987). İrşâdü tullâbi’l-hakāik ilâ ma‘rifeti süneni hayri’l-halâik. nşr. Abdülbârî Fethullah es-Selefî, I-II, Medine: Mektebetü’l-îmân.
Öngören, Reşat (2002). “Bir Bilgi Kaynağı Olarak Tasavvufta Keşfin Değeri”. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. sy. 5. ss.85-96.
Özpınar, Ömer (2005). Hadis Edebiyatının Oluşumu. Ankara: Ankara Okulu Yayınları.
Sanʻânî, Muhammed (1997). Tavzîhu’l-efkâr li-meâni Tenkîhi’l-Enzâr. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye.
Sehâvî, Şemseddin (1996). Fethu’l-mugīs Şerhu elfiyeti’l-hadîs. nşr. M. Salâh, Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye.
Subhî es-Sâlih (1996). Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları. trc. Yaşar Kandemir, İstanbul: İFAV Yayınları.
Süyûtî (1985). Tedrîbü’r-râvî fî şerhi Takrîbi’n-Nevevî, nşr. Ahmed Ömer Hâşim, I-II, Beyrut: Dârü’l-kitâbi’l-Arabî.
Süyûtî (1985). Tedrîbü’r-râvî fî şerhi Takrîbi’n-Nevevî, nşr. Ahmed Ömer Hâşim, I-II, Beyrut: Dârü’l-kitâbi’l-Arabî.
Şâfiî (1979). er-Risâle. nşr. Ahmed M. Şâkir, Kahire: Dârü’t-türâs.
Uğur, Mücteba (1992). Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDV Yayınları.
Uludağ, Süleyman (2002). “Keşf”, DİA. 2002. XV. ss.315-316.
Uludağ, Süleyman (2004) “Gaybın Bilinmesinde Keşf ve İlhamın Rolü”. Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: (İslam Düşüncesinde Gayb Problemi-II). VI. ss.271-293.
Vural, Mehmet (2002). “Gazzali Epistemolojisinde Sezgi ve İlham”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Der-gisi. ss.179-186.
Yavuz, Yusuf Şevki (2000). “İlham”. DİA. XXII. ss.98-99.
Yücel, Ahmet (1997). “Cerh Lafızlarından “Münkerü’l-Hadis” ve Farklı Kullanımları”. MÜİFD. sy. 13-15. ss.199-210.
Yücel, Ahmet (2001). Hadis Usûlü. İstanbul: MÜİFV Yayınları.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies