»Archives

» Marka Sadakati Oluşturma Aracı Olarak Transmedya Hikâye Anlatımının Yeri ve Değeri
Marka Sadakati Oluşturma Aracı Olarak Transmedya Hikâye Anlatımının Yeri ve Değeri
Author(s)
O. Akgüç Çetinkaya
Keywords
Storytelling, Branding, Brand Loyality, Brand Experience, Transmedia Storytelling
Akgüç Çetinkaya, O., (2018). Marka Sadakati Oluşturma Aracı Olarak Transmedya Hikâye Anlatımının Yeri ve Değeri, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 559-576
Abstract
ÖZET: İnsanların olduğu gibi markaların da öyküleri vardır. Markalar bir süredir marka öyküsü anlatmayı benimsemiş ve başarılı marka olmanın sırlarından birisi olarak kabullenmiş görünmektedir. İlk örnekleri sinema, kitap ve oyun endüstrisinde görülen transmedya hikayeciliği ise marka hikayesini farklı bir boyuta taşımış ve günümüz tüketicisinin aynı anda birden fazla iletişim mecrasını tüketen ve anında bir mecradan diğer mecraya geçiş yapabilen profiline uyum sağlamış bir strateji olarak pazarlama ve reklam dünyasında kullanılmaya başlanmıştır. Bu tüketici profilinin aynı zamanda firma ve markaların reklam mesajlarına karşı hem bir doygunluk hem de güven problemi yaşamakta olduğu, hem satın karar alma süreci hem de diğer konularda gittikçe daha fazla “diğer tüketicilere” kulak vermekte ve markalara olan bağlılıklarının azalmakta olduğu ifade edilmektedir. Bu süreçte firmalar açısından geleneksel pazarlama ve reklam yöntem ve araçları ile tüketiciyi yakalamak ve onları marklara sadık hale getirmek artık eskisi kadar kolay olmamaktadır.
Markalarla izleyiciler arasındaki etkileşimi arttıran, anlatılan öyküyü izleyicinin sahiplenmesi, kişiselleştirmesi hatta öykünün içinden yeni öyküler türeterek sürece katılması ile çapını ve etkisini genişleten transmedya hikayeciliğini, tüm markaların temel hedeflerinden olan marka sadakati yaratmak açısından ve marka deneyimi bağlamında değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada akademik sürece katkı sağlayabilecek bir literatür incelemesi tercih edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hikayecilik, Markalaşma, Marka Sadakati, Marka Deneyimi, Transmedya Hikayeciliği

ABSTRACT: Like humans have stories, so do the brands. Brands adopt to tell the story of the brand and accept it as one of the secret to become a successful brand. On the other hand, transmedia storytelling first recognized in cinema, book and gaming industries carries brand story into a new era and as a new strategy which is in accordance with the modern customer profile who consumes many communication tools at the same time and cross among them from one to another started to be used in marketing and in add campaigns. At the same time, this consumer profile is argued to be both saturated against the companies and brands add messages and in a state of distrust as well as it is remarked on the issues of both buying decisions and other subjects progressively care on | the other consumers | and loose interest to the connection to brands. At this stage, it is not as simple as before to catch consumers interest using traditional marketing and advertisement methods and to make them loyal to the brand.
Aiming to evaluate transmedia storytelling which is flourishing by increasing interaction between brands and audience, making audience own the story, personalize, even make up stories inside stories in terms of one of the fundamental purpose of all brand that is building brand loyalty and brand experience, a literature search which can provide benefit to academical process has been preferred.
Key Words: Storytelling, Branding, Brand Loyality, Brand Experience, Transmedia Storytelling

References
KAYNAKÇA
Barthes, R. (1998) Anlatıların Yapısal Çözümlemelerine Giriş. Mehmet Rıfat-Sema Rıfat (Çev.). İstanbul:Gerçek

Batı,U. (2015). Marka Yönetimi-Vazgeçme Çağında Yüksek Sadakat Markaları Yaratmak. İstanbul:Alfa

Brakus, J.J.
Schmitt, B.H. ve Zarantonello, L. (2009). ‘’Brand Experience: What is it? How is it Measured? Does it Affect Loyalty?’’, Journal of Marketing, C:73, s.52-68

Bruce, D.,
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies