»Archives

» Öğrencilerin Şirketi: Galatasaray Lisesi Talebe Sandığı‘nın Kurulması ve Bilançosu
Öğrencilerin Şirketi: Galatasaray Lisesi Talebe Sandığı‘nın Kurulması ve Bilançosu
Author(s)
B. Batır
Keywords
Galatasaray Lisesi, Tasarruf Sandığı, Talebe Sandığı, Galatasaray Mağazası, Girişimcilik.
Batır, B., (2018). Öğrencilerin Şirketi: Galatasaray Lisesi Talebe Sandığı‘nın Kurulması ve Bilançosu, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 13-28
Abstract
Eğitimde özel teşebbüsçü, bireysel girişimciliğe yönelik gençliğin yetiştirilmesine dair görüşler İkinci Meşrutiyet ile birlikte çeşitli eğitimciler tarafından ortaya atılmıştı. Cumhuriyetin ilân edildiği ve yeni Türkiye’nin kurulduğu yıllarda girişimci gençliğin yaratılması için çalışmalar devam etmişti. İkinci Meşrutiyet döneminden beri çeşitli okullarda kurulmuş olan Tasarruf Sandıkları öğrencilerin iktisadi konularla yakından temasını sağlıyordu. 1925 yılında kurulan Galatasaray Talebe Sandığı bunlardan biriydi. Bu Talebe Sandığı’nın diğer Talebe Sandıkları’ndan farkı, bir şirket, bir mağaza olarak işlev görmesindendi. Kurulan bu öğrenci şirketi aynı zamanda Galatasaray futbol takımının da bir mağazasıydı. Öğrenciler tarafından işletilen ve işletme hakkı tamamen öğrencilere ait olan mağazada, kitap, kırtasiye gibi okul malzemeleri daha uygun fiyata satılıyordu. Çalışmamızda Cumhuriyet döneminin eğitim sisteminde önem verdiği özel teşebbüsçü nesli yetiştirme gayretlerine örnek bir oluşum olarak Galatasaray Öğrenci şirketinin, “Galatasaray Lisesi Talebe Sandığı”nın kuruluşuna ve bir yıllık çalışmalarına yer verilmiştir. Doküman incelemesi yapılan çalışmada, birinci el kaynaklardan şirketin bilançosu ile kazanç anlamında faaliyetleri ortaya çıkarılmıştır.
References
1925-1926 Türkiye Cumhuriyeti devlet salnamesi (1926). İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Batır, B. (2010). Geleneksel eğitimden çağdaş eğitime Türkiye'de ilköğretim (1908-1924), İstanbul: Elif Kitapevi.

_______.(2014). Geleneksel eğitimden çağdaş eğitime Türkiye'de ilköğretim (1908-1924) (ikinci Baskı).İstanbul: Milenyum Yayınları.

Berkes, N.(2004). Kuyaş, A. (Haz.). Türkiye'de çağdaşlaşma (6.Baskı). İstanbul: YKY.

Candan, H. (201). Osmanlı’dan günümüze Türk topraklarında girişimcilik serüvenine dair bir değer-lendirme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2), 157-174.

Doğru, C. (2008). Osmanlı toplumunda kapitalist-girişimci sınıfın ve insan tipinin oluşumunu engelleyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 75-91.

Engelhardt, E. (1999). Tanzimat ve Türkiye. (A. Reşat Çev).İstanbul.

Engin, E. (2007). Galatasaray Lisesi (1923-1950 Dönemi). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Engin, V. (2003). Mekteb-i Sultanî. İstanbul.

Ergin, O. (1977). Türkiye Maarif Tarihi. İstanbul: Eser Matbaası.

Galatasaray Talebe Teşekkülleri Birliği Esas Nizamnamesi ve Faaliyet Şubeleri Nizamnameleri. (1931). İstanbul.

Giorgetti, F. M. (2014). New school of Mustafa Satı Bey in Istanbul (1915). Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 50 (1-2), 42-58.

Kavcar, C. (1972). Tevfik Fikret’in eğitimciliği ve yeni mektep. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, V (3–4), 111-136.

Koloğlu, O. (2006). Galatasaray'ın tarihsel dönemleri. Sultanî, 26-27.

Galatasaray gençliğinin iktisadi faaliyetleri (Mayıs 1925). Meslek, 22, 10.

Galatasaray iktisat sandığı. (Haziran 1925). Meslek, 26, 13.

Talebe hareketleri: mekteplerde iktisadi terbiye Galatasaray talebe sandığı. (Kanûn-ı sâni 1341). Meslek, 6, 11.

Prens Sabahattin. (1965). Türkiye nasıl kurtarılabilir?. (M. Sencer Çev.). İstanbul: Ekin Basımevi.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Galatasaray Lisesi Talimatnâmesi.(1340). İstanbul.

Yücel, H.A. (1994). Türkiye'de ortaöğretim. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies