»Archives

» Cumhuriyet Dönemi Ortaokul Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme
Cumhuriyet Dönemi Ortaokul Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme
Author(s)
E. Alaca
Keywords
Hümanizm, İnkılap Tarihi, Milli Tarih, Ortaokul Tarih Ders Kitapları, Türk-İslam Sentezi, Türk Tarih Tezi.
Alaca, E., (2018). Cumhuriyet Dönemi Ortaokul Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 49-65
Abstract
I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları üzerinde kurulan yeni Türk devleti ulus-devlet kimliği üzerine temellendirilmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yeni rejime yeni ulus oluşturma çabaları tarih yazımı ve öğretiminin bir kimlik aktarımı aracı olmasına sebep olmuştur. Bu çerçevede toplumun geniş bir kitlesini ifade eden okullardaki öğrenciler için yeni rejimin ideolojik aktarımında ders kitapları özellikle tarih ders kitapları önemli bir yer tutmuştur. Araştırmada bazı dönemlerde ilköğretim içerisinde değerlendirilerek ilkokul sonrasındaki eğitim ve öğretimi ifade eden bazı dönemlerde ise ortaöğretim içerisinde değerlendirilerek lise öncesi eğitim ve öğretimi ifade eden ortaokullarda öğrenimde olan tarih ders kitapları incelenmiştir. Araştırmanın kaynakları olarak başta Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Kararları, Heyet-i İlmiye Kararları, Milli Eğitim Şuralarında alınan kararlar ve ortaokul programları esas alınmıştır. Belge analizi yöntemi kullanılan araştırmada ortaokul tarih ders kitaplarının öğrenimde olduğu dönemlere yönelik kategoriler oluşturulmuştur. Kategorileştirmede dönemin siyasi eğilimleri ve tarih anlayışları dikkate alınmıştır. Tarih ders kitaplarının öğrenime alındıkları ve öğrenimden kaldırıldıkları yılların görülebilmesi için de tablolar oluşturulmuştur. Böylece belli dönemlerde tarih ders kitaplarının farklı yazarlara yazdırılmasının ve farklı yayınevleri tarafından basılmasının nedenleri ile ilgili değerlendirmeler yapılabilmiştir.
References
Akyüz, Y.(2015). Türk eğitim tarihi M.Ö.1000-M.S.2015. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Alıcıgüzel, İ.(1979). İlk ve orta dereceli okullarda öğretim modern öğretimin ilke metod ve teknikleri. İstanbul: İnkılap ve Aka Yayınları.
Aslan, E.(2012). İmparatorluktan cumhuriyete geçiş sürecinde ortaöğretim tarih programlarında değişim I: Ortamektep. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7/2(99-128)
Aslan, E.(2010). Türkiye cumhuriyeti’nin ilk ders kitapları. Eğitim ve Bilim, 35(158), 215-231.
Ata, B.(2008). 1943'teki ikinci milli eğitim şûrası’nın tarih eğitimi kararlarından birinin uygulanması: bir histomap’in yapım öyküsü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies