»Archives

» Örgütlerde Adalet Algısının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akdeniz Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma
Örgütlerde Adalet Algısının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akdeniz Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma
Author(s)
Z. Bağcı, G. Demir,
Keywords
Örgütsel Adalet, İş Tatmini, İdari Personel
Cite this article
Bağcı, Z., Demir, G., (2018). Örgütlerde Adalet Algısının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akdeniz Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 343-357
Abstract
Bu araştırmanın amacı, çalışanların örgütsel adalet algılarının iş tatminleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nde çalışan 199 idari personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Örgütsel adalet Colquitt (2001) tarafından geliştirilen “Örgütsel Adalet Ölçeği” ile ölçülmüştür. Ölçek dört alt boyut ve 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha (α) iç tutarlılık katsayısı 0,909 olarak hesaplanmıştır. İş tatmini ise Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilen “İş Tatmini Ölçeği” kullanılarak ölçülmüştür. Bu ölçek tek boyut ve 5 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha (α) iç tutarlılık katsayısı 0,839 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda süreç adaleti ve etkileşim adaletinin iş tatmininin önemli bir tahminleyicisi olduğu belirlenmiştir. Dağıtım adaletinin ise iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır.
References
Aliyeva, A., (2013). “Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Bağcı Z. (2016). “An Investigation To Examine The Effect Of Nurses Organizational Justice Perceptions On Their Job Satisfactions”, Pamukkale University Journal Of Social Sciences Institute, (25):330-346.
Bağcı, Z. (2014). “Çalışanların İş Doyumunun Görev Ve Bağlamsal Performansları Üzerindeki Etkisi”, Journal of Management and Economics Research, (24): 58-72.
Beugre, C. D.,
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies