»Archives

» Абу Мансур Аль- Матуридинин Ахли китеп боюнча көз карашы
Абу Мансур Аль- Матуридинин Ахли китеп боюнча көз карашы
Author(s)
B. Murzaraimov
Keywords
Ehli Kitap, Hz. İsa, Nübüvvet, Tevhid, Hıristiyan.
Murzaraimov, B., (2018). Абу Мансур Аль- Матуридинин Ахли китеп боюнча көз карашы, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 289-301
Abstract
Büyük İslam alimi ebu Mansur el - Maturidi İslamın tevhid akidesini öne çıkarma konusunda önemli adımlaratarak, tevhid akidesini zedeleyen olumsuz iç ve dış etkenleri bertaraf etmeye çalışmıştır. Bu konuda İslamın tevhid akidesinin akla ve mantığa en uygun olduğunu belirterek, zaman zaman diğer dinlerin tanrı hakkındaki görüşlerini eleştirmiştir. Maturidi “Kitabu Tevhidinde” özellikle Hıristiytanlığın Hz. İsaya atfettikleri ilahlık hakkındaki yanlış inançlarını akıl ve mantık kuralları çerçevesinde çürütmüştür. Maturidi bu konuyu “Nübüvvet” bölümünde ele almıştır. Bu bölümde Maturidi Hz. Muhammedin peygamberliğini ele almakta ve nübüvveti reddeden görüşleri ve Hırstiyanların İsanın tabiatı hakkındaki görüşlerini eleştiriye tabi tutmuştur.
References
• Fatih Küçük, İmam Matüridinin Kitabü’t-Tevhid Adlı Eserindekiİtikadi Ayetlerin Yorumu, Yüksek Lisans Tezi,Sivas, Haziran 2011.
• Kenan Gilgil, İmam Maturidi Ve Nübüvvet Anlayışı, Yüksek Lisans Tezi,Elaziğ 2008.
• Maturidi, Kitabut –Tevhid, (trc. Bekir Topaloğlu) İSAM Yay.,İstambul 2014.
• Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Mahmûd es-Semerkandî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, (thk. Bekir Topaloğlu ve diğerleri), Mizan Yayınevi, İstanbul, 2005,III.
• Necmettin Öztürk, Mâtürîdî’nin Kelam Sisteminde Ehl-İKitap Anlayışı,Yüksek Lisans Teziİstanbul, 2010.
• Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, Selçuk Yay., İstambul 1995.
• Salime Leyla Gürkan,Matüridi'nin Kitabü't-Tevhid'inde Hiristiyanlik veTeslisEleştirisi, Büyük TürkBilginiImam MatüridiveMatüridilikMilletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantısında sunulan tebliği, 22 - 24 Mayıs 2009 İstanbul.
• Абу Давуд, Жихад – 33.
• Инжил
• Кураны Карим
• Тоорат
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies