»Archives

» Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Ediniminin Turizm Sektörü Üzerine Etkisi
Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Ediniminin Turizm Sektörü Üzerine Etkisi
Author(s)
H. Candan, E. Oktay,
Keywords
Yabancılar, taşınmaz edinimi, turizm
Cite this article
Candan, H., Oktay, E., (2018). Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Ediniminin Turizm Sektörü Üzerine Etkisi, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 639-661
Abstract
Son yıllarda küreselleşme rüzgarlarının etkisiyle yabancı kişi ve sermaye için ulusal sınırların önemsizleştiği görülmektedir. Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de, hakim anlayış, yabancı uyruklu kişi ve sermayenin girişine ve dolayısıyla taşınmaz edinmesine bu dönemde olumlu bakılmaktadır. Türkiye’de de 1980 sonrası dönemde benimsenen liberal ekonomik politikalar ve küresel ekonomik sisteme eklemlenme çabaları kapsamında yabancıların taşınmaz edinimini kolaylaştıran ve teşvik eden düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmada Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinimi konusunda yaşadığı süreç Cumhuriyet döneminden itibaren incelenmiştir. Ayrıca Kırgızistan ve Türk Cumhuriyetleri ile seçilmiş bazı ülkelerdeki yasal mevzuata değinilmiştir. Son olarak yabancıların taşınmaz ediniminin turizm sektörü üzerindeki etkisi ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle teorik düzeyde ele alınmıştır.
References
AKTOB (Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) (2014). Turizm Sektörünün Yapısı, Büyüklüğü ve Ekonomiye Katkısı Araştırması. Antalya: Retma Matbaa.
Anayasa Mahkemesi Kararı, 14.03.2005 2003/70 Esas ve 2005/14 sayılı Karar.
Avcı, M., Avcı, U., Şahin, F. (2008). Sosyal ve Ekonomik Yönüyle Fethiye’ye Uluslararası Yabancı Göçü. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yayını.
Avcıkurt, C. (2007). Turizm Sosyolojisi: Turist–Yerel Halk Etkileşimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Balkır, C., Kırkulak, B. (2014). Antalya’da Yaşayan Yerleşik Yabancı Emekli Göçmenlerin Yerel Ekonomiye Etkisi. TUBİTAK SOBAG-105K156 Projesi. https://www.researchgate.net/publication/275654386_Antalya'da_Yasayan_Yerlesik_Yabanci_Emekli_Gocmenlerin_Yerel_Ekonomiye_Etkisi E.T: 13.02.2017
Baltacı, F. (2011). İkinci Konut Turizmi Kapsamında Alanya’da Konut Edinen Yabancıların Kentin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapısına Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
CEPS (Central for European Policy Studies) Report (2006). Review of the Transitional Restrictions Maintained by New Member States on the Acqusition of Agricultural Real Estate. http://ec.europa.eu/internal_market/capital/docs/study_en.pdf E.T: 14.08.2017.
Çavuş, Ş., Çolakoğlu, O. E. (2008). Kuşadası ve Didim’de Yaşayan Halkın Yabancıların Gayrimenkul Edinmelerine Yönelik Tutumu ve Yabancı Gayrimenkul Sahipliğinin Turizme Etkilerini Algılaması ve Değerlendirmesi. TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi.
Day, F. A., Barlett, J. M. (2000). EconomicImpact of Retirement Migration on the Texas Hill Country. Journal of Applied Gerontology, 19(1), 78-94.
Efendi, M., İçöz, O., ve Yazıcı, A., (2009). Yabancılara Emlak Satışının Turizm İşletmelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Kuşadası Örneği. 10.Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı içinde, 21-24 Ekim, Mersin, ss.1255-1263.
Ekici, R., Kılıç, A., Yirik, Ş. (2015). Turizm Bölgesinde (Antalya) Yaşayan Yerleşik Yabancıların Karşılaştıkları Sosyo-Kültürel Problemlere İlişkin Algıları. https://www.researchgate.net/profile/Sevket_Yirik/publication/291342818_TURIZM_BOLGESINDE_ANTALYA_YASAYAN_YERLESIK_YABANCILARIN_KARSILASTIKLARI_SOSYO-KULTUREL_PROBLEMLERE_ILISKIN_ALGILARI/links/56a0e18808ae2c638ebe0959.pdf E.T: 13.02.2017
Emekli, G. (2014). İkinci Konut Kavramı Açısından Turizm Coğrafyasının Önemi ve Türkiye’de İkinci Konutların Gelişimi. Ege Coğrafya Dergisi, 23(1), 25-42.
Fagan, M., Longino, C. F. (1993). Migrating Retirees, a Source for Economic Development. EconomicDevelopment Quarterly, 7(1), 98-106.
Genç, Ö. (2015). Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı Kapsamında Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinimi. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 14(1), 65-86.
Genç, Ş. (2014). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Yabancı gerçek Kişilerin Taşınmaz Edinimi. Sayıştay Dergisi, 95, 77-90.
Göz, D., Bal, H. (2010). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 450-467.
Hoggart, K., Buller, H. (1994). Property Agents as Gate Keepers in British House Purchases in Rural France, Geoforum, 25(2), 173-187.
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD E.T: 19.01.2017
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution Folders/web/Yatırım/Uluslararası Yatırımlar/03.Uluslararası Doğrudan Yatırım İstatistikleri/Uluslararası Doğrudan Yatırım İstatistikleri.xlsx?lve E.T:31.01.2017
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2644.pdf E.T: 25.01.2016
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170112.htm
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies