»Archives

» Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü
Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü
Author(s)
G. Kerse, C. Karabey,
Keywords
Algılanan Örgütsel Destek, Sinizm, Örgütsel Sinizm, Örgütsel Özdeşleşme, Banka Çalışanları
Cite this article
Kerse, G., Karabey, C., (2018). Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 375-398
Abstract
Bu çalışmanın amacı örgütsel destek, örgütsel sinizm ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkileri ele almaktır. Çalışmada örgütsel desteğin sinizm aracılığıyla özdeşleşme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada öncelikle değişkenler arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmalar incelenmiş ve bu doğrultuda hipotezler oluşturulmuştur. Hipotezlerin testi için Aksaray ilinde faaliyette bulunan 218 banka çalışanından anket tekniğiyle veri toplanmıştır. Veriler SPSS ve AMOS paket programlarıyla analize tabi tutulmuştur. Gerekli istatistiksel analizler yapıldıktan sonra örgütsel desteğin özdeşleşmeyi olumlu, sinizmi ise olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir. Ayrıca analiz sonuçları örgütsel desteğin özdeşleşmeye etkisinde örgütsel sinizmin kısmi aracı rol üstlendiğini de göstermiştir.
References
Akova, O. ve Kılıç, T. (2014) “Kamu Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Düzeyleri ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi”, Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(12), 117-136.
Alan, H. ve Fidanboy, C. Ö. (2012) “Sinizm, Tükenmişlik ve Kişilik Arasındaki İlişkiler: Bilişim Sektörü Kapsamında Bir İnceleme” [Bildiri], 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 4-6 Ekim, (ss. 121-128), Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu.
Andersson, L. (1996) “Employee Cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework”, Human Relations, 49, 1395-1418.
Andersson, L.M. ve Bateman, T.S. (1997) “Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects”, Journal of Organizational Behavior, 18, 449-463.
Armstrong-Stassen, M. ve Ursel, N.D. (2009) “Perceived Organizational Support, Career Satisfaction and The Retention of Older Workers”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 201-220.
Ashforth, B.E. ve Mael, F. (1989) “Social Identity Theory and the Organization”, The Academy of Management Review, 14(1) 20-39.
Ashforth, B.E., Harrison, S., ve Corley, K. (2008) “Identification in Organizations: An Examination of Four Fundamental Questions”, Journal of Management, 34(3), 325-374.
Bakker, E.D. (2007) “Integrity and Cynicism: Possibilities and Constraints of Moral Communication”, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 20, 119-136.
Başar, U. ve Basım, N. (2015) “Effects of Organizational Identification on Job Satisfaction: Moderating Role of Organizational Politics”, Yönetim ve Ekonomi, 22(2), 663-683.
Başar, U. ve Sığrı, Ü. (2015) “Effects of Teachers’ Organizational Justice Perceptions on Intention to Quit: Mediation Role of Organizational Identification”, Educational Sciences: Theory
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies