»Archives

» Nahçivan Anıtlarının Azerbaycan Arkeolojisinde Bilimsel Önemi
Nahçivan Anıtlarının Azerbaycan Arkeolojisinde Bilimsel Önemi
Author(s)
T. Halilov
Keywords
Nahçıvan, arkeolojik materyaller, yerleşimler.
Halilov, T., (2018). Nahçivan Anıtlarının Azerbaycan Arkeolojisinde Bilimsel Önemi, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 677-687
Abstract
Makalede Nahçivan’dakı arkeolojik yerleşimlerin Azerbaycan arkeolojisinde yeri ve önemi araştırılmışdır. Yerleşimlerden bulunmuş arkeolojik malzemeler sistematize edilmişdir. Onlar bir çok eski yerleşimlerden bulunmuş arkeolojik malzemelerle karşılaştırılmıştır. Makalede belirlenmişdir ki, kemikçilig, taşişleme ve seramikçiliğ Nahçivan | ın en eski sanat alanıdır. Seramik ve kemik ürünleri boyutu, biçimi, üzerindeki desenleri, yapıldığı malzeme ve teknolojisine rağmen bir-birinden farklıdır. Nahçivan seramikçilerinin yapmış olduğu kil kaplar sofra ve mutfak seramigi olmak üzre iki gruba ayrıliyor. Benzerleri Güney Kafkasya ve Ortadoğu | daki aynı çağın yapılarında, Urmiye Havzası ve Doğu Anadolu | nun arkeolojik materiallarında bulunmuştur. Karşılaştırmalı araştırma sonucunda belirlenmiştir ki, Nahçivan | da en eski çalışma aletleri taştan ve kemikden yapılmıştır. Metal işlemenin kulanılması ile ilgili sonraki dönemde yeni tip işçi aletleri yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Nahçivan dakı arkeolojik yerleşimlerin Azerbaycan arkolojisinde özel bir yer tutduğu belirlenmiştir.
References
Azerbaycan arkeolojisi (daş devri) I c (2008), Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinin Arkeoloji ve Etnoqrafi İnstitutusu, Bakü, Şerq-Qerb
Абибуллаев О.А. (1982) Энеолит и бронза на территории Нахичеванской АССР, Баку: Элм, 314 с.
Aqayev K.H. (1992). Şahtahtının dört Tunç Devri kabir abidesi hakkında. Azerbaycan'da Arkeolojiya ve Etnografiya Elimlerinin Son neticelerine hesr olunmnu. Konferans Materiyalleri. Bakü: Elm, 98-101.
Агаев Г.Г. (2002) Шахтахты в эпохи поздней бронзы и раннего железа. Баку-Москва: Агрыдаг, 200 с.
Ahmedov Q. M. (1989) Bu güne nece gelip çıkmışız. Bakü, Аz SSR ЕА, 118 s
Aliev V.Q. ( 1991). Культура эпохи Средней Бронзы Азервайджана., Баку: Элм 256 c.
Aliyev V. H. (1977). Azerbaycan'da tunç devrinin boyalı kaplar medeniyyeti. Bakü, Elim, 163 s.
Aliyev V. H. (2012). Nahçivanın ilkin şeher medeniyyeti. Naxçıvan: İlk yaşayış ve şehersalma yeri kimi (20-24 iyul 2011-çi yıl) beynalxalq sempoziumun materialları, s. 13-19.
Асланов Г.М., Ваидов Р.М., Ионе Г.И. (1959) Древний Мингечаур. Баку: Издательство АН Азерб. ССР, 191 с.
Bahşeliyev V. B. (2002) Nahçivan'ın Erken Demi devri medeniyyeti. Bakü, Elim, 128 s.
Bahşeliyev V. B. (224) Nahçivan'ın qadim tayfalarının manevi medeniyyeti. Bakü, Elim, 320 s.
Bahşeliyev V. B. (1999). Nahçivan arkeolojisi. Arkeoloji va Sanat yayınları, İstanbul, 140 s.
Bahşeliyev V. B. (2005) Nahçivan'da insan yaşayışı ne zaman başlandı? "Şerq kapısı" gazetesi, 14 Ocak
Bahşeliyev V., Maro C., Aşurov S. (2008) Ovçulartepesi yaşayış yerinde arkeolojik kazıntılar. AMEA Nahçivan Bölümünün Haberleri, Nahçivan, s. 111-117.
Bahşeliyev V., Marro C., Aşurov S. (2010) Ovçulartepesi (2006-2008 yılı çalışmalarının ilk neticelerı) (First Pre-Liminary Report the 2006-2008 seasons). Bakü, Bilim.
Bahşeliyev V., Novruzov Z. (2010) Sirab’ta arkeoloji araştırmalar. Bakü, Oskar,
Bahşeliyev V.B., Seyidov A.Q. (2011) Halec keramikasının xüsusiyyetleri . AMEA Nahçivan Bölümünün Haberleri, s. 77-86.
Bahşeliyev V.B., Ristvet L., Gopnik H., Aşurov S. (2011). Oğlankalede 2010 yılında aparılan arkeoloji araştırmaların neticeleri. Azerbaycanda Arkeoloji araştırmalar, Bakü, s. 339-348.
Bеlli O., Sеvin V. (1998). Nahçivanda Arkеolojik Araştırmalar. İstanbul: Arkеoloji ve Sanat, 1998, 80 s.
Catherine M., Bakhshaliyev V., Sanz S. (Nizami Aliyev'in işbirliğiyle). (2010). Duzdağı Tuz Madeninde Arkeolojik Çalışmalar (Nahçivan, Azerbeycan)- Türkiye Elimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar)-13, s. 229-244.
Caferov H.T. (2000). Azerbaycan e. a. IV minilliyin sonu-I minilliyin əvvəllərində (Karabağ'ın Qarqarçay ve Terterçay havzasının materialları esasında). Bakü, Elim, 187 s.
Çilingiroğlu A. (1990). Van-Urmiye Boyalıları İşığında Degerlendirilmesi. Türk Tarih Kongresi, Х, s. 169-173.
Джафаров Г.Ф. (1984) Связи Азербайджана со странами Передней Азии в эпохи бронзы и раннего железа. Баку: Элм, 106 с.
Hebubullayev O. H. (1959). Kültepede arkeolojik kazılar. Bakı, Az SSR EA,134 s.
Halilov C.A. (1959). Qarbi Azerbaycan'ın Tunç devri ve Demir devrinin başlarına ait abideleri. Bakü, Az SSR EA, 171.
Halilov T.F. (2011). Gamikaya anıtının Ortadoğu kültürü ile bağlılığı . Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, s. 23-29.
Halilov T.F. (2013). Nahçivan'daki Erken Tunç çagi yerlesimlerde bulunmus kil hayvan figürinleri. Avrasya Uluslararası Arastırmalar Dergisi cilt:2 , Sayı:3, Temmuz, s. 1-10
Helwing B. (2009) Azerbaijan in the Chalcolithic: A View from the Southwest. In Azerbaiycan – Land between East and West, Baku,2009, p. 63-70.
Gülçur, S. (2000). Norşuntepe : die chalkolitischen Keramik (Elazığ/Ost Anatolien. In C. Marro and H. Hauptmann, Chronologie des Pays du Caushape et de l'Euphrate aux IVème-IIIème Millénaires). Actes du Colloque d'Istanbul, 16-19 décembre 1998. Varia Anatolica XI, Paris, p.375-418
Кесаманлы Г.П. (1999) Археологические памятники эпохи бронзы и раннего железа Дашкесанского района. Баку: Агрыдаг, 179 с.
Kadirzade H.K. (2003). Aile ve meişetle bağlı adetler, inançlar,etnogenetik alakaler. Bakü, Elim, 368 s.
Novruzlu A. İ., Bahşeliyev V. B. (1992). Şahbuz bölgesnin arkeorloji abideleri. Bakü, Elim, 144 s.
Novruzlu A. İ., Bahşeliyev V. B. (1993). Şerurun arkeoloji abideleri . Bakü, Elim, 181 s.
Nahçivan tarihi atlası, (2010). Bakı, Azərbaycan Respublikası Dövlət torpaq və xəritəçəkmə komitəsi
Сеидов А.Г. (1993) Памятники Куро-Аракской культуры Нахичевани. Bakу, Bilk, 164 с.
Seyidov A., Bahşeliyev V., Mahmudova V. (2010) . Halec. Bakü, Bilim.
Seyidov A., Bahşeliyev V. (2011). Sederek. Bakü, Bilim.
Zeynalov A. (2012) Nahçivan arazisi Orta Paleolit devrinde. Naxçıvan: İlk yaşayış ve şehersalma yeri kimi (20-24 iyul 2011-çi yıl) beynalxalq sempoziumun materialları, s. 108-116.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies