»Archives

» Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme
Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme
Author(s)
R. Yılmaz, O. Çakın,
Keywords
Süblasyon, Reklam, Psikanaliz, Göstergebilimsel Çözümleme
Cite this article
Yılmaz, R., Çakın, O., (2018). Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme , MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 531-539
Abstract
Reklam metinlerinde anlam üretimi yoğunlukla üzerinde çalışılan bir konudur. Bu çalışmalarda en ilgi çekici kısım ise örtülü anlamlardır. Konuyla ilgili çalışmalar, ağırlıklı olarak Psikanalitik okumalar ve bilinçaltı reklamlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte, kişilerarası iletişimde temel konulardan birisi olan süblasyon üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada, seçilen reklam metni üzerinde iki düzeyli bir okuma yapmak amaçlanmaktadır. Birinci düzeyde göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılarak, metnin grameri ortaya çıkarılmış, ikinci düzeyde metin Psikanalitik düzlemde yeniden okunarak süblatif kodlama yapısı ifşa edilmiştir. Elde edilen bulgular reklam iletişimi ve ruhbilim alanlarında çalışan akademisyenlere yardımcı olabilecek niteliktedir.
References
Atabek, G. Ş. ve Atabek, Ü. (2006). Medya Metinlerini Çözümlemek: İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları.
Barthes, R. (1993). Göstergebilimsel Serüven (Çev. M. Rifat ve S. Rifat). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Barthes, R. (2011), Çağdaş Söylenler (Çev. T. Yücel). İstanbul: Metis Yayınları.
Batı, U. (2013). Reklamın Dili. İstanbul: Alfa Yayınları.
Bolat, N. (2017). Modernleşen Türkiye’de Feodal Dizilerin Görüntü Metni: Kargül Dizisi Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Burger, J. M. (2006). Kişilik. (Çev., İ. D. Erguvan Sarıoğlu,). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Çamdereli, M. (2006). Reklam Arası. Konya: Tablet Kitabevi Yayınları.
Dağtaş, B. (2003). Reklamı Okumak. Ankara: Ütopya Yayıncılık.
Elden, M., Ulugök, Ö. ve Yeygel, S. (2011), Şimdi Reklamlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
Fancher, R. E. (1990). Ruhbilimin Öncüleri. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
Featherstone, M. (2005). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. (çev. M. Küçük). Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Freud, S. (2000). Metapsikoloji. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
Hegel, G. W. F. (2004-a). Mantık Bilimi. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
Hegel, G. W. F. (2004-b). Tinin Görüngübilimi. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
Hockley, L. (2004). Film Çözümlemesine Jungcu Yaklaşım. (Çev. S. Gündeş). İstanbul: Es Yayınları.
Kozacıoğlu, G. ve Gördürür, H. E. (1995). Bireyden Topluma Ruh Sağlığı. İstanbul: Alfa Yayınları.
Mutlu, E. (2004). İletişim Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Oktuğ, Z. (2007). Freud’un kişilik birimleri (id-ego-süperego) ile reklam iletisinin izleyici üstünde yarattığı etkiler arasındaki bağlantı : “Magnum, Kalbim Benecol ve Lösev reklamları üzerine bir araştırma”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Peirce, C. S. (2004). Mantık Üzerine Yazılar. (Çev. H. Yıldız). Ankara: Öteki Yayınları.
Saussure, F. (1998). Genel Dilbilim Dersleri. (Çev. B. Vardar). İstanbul: Multilingual Yayınları.
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies