»Archives

» Vergi Bilinci Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği
Vergi Bilinci Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği
Author(s)
C. Serinkan, M. Erdoğan,
Keywords
Geçiş Ekonomileri, Vergi Bilinci, Üniversite, Öğrenciler
Cite this article
Serinkan, C., Erdoğan, M., (2018). Vergi Bilinci Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 515-529
Abstract
Vergi bilinci, bireylerin vergi hakkındaki farkındalık seviyesi biçiminde tanımlanabilir. Kamunun en önemli gelir kaynağı olan vergi bilincine etki eden faktörlerin geçiş ekonomileri için belirlenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı Kırgızistan’da vergi bilincini belirleyen faktörleri incelemek için Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 90 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmanın deneysel bulguları, öğrenci gruplarının Vergimi Tam Olarak Ödemezsem Devlet Hizmetleri Aksayacaktır önermesinde farklı algıya sahip olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte, benzer şekilde öğrenci gruplarının Vergi Oranları Yüksek Olduğu İçin Devlet Vergi Toplayamamaktadır önermesinde de farklılaştıkları belirlenmiştir. Son olarak, bu çalışma mükelleflerin ödedikleri vergilerin farkında olması bakımından gruplar arasında anlamlı farklılık bulunduğunu tespit etmiştir. Çalışma bulguları, aynı zamanda yüksek gelir grubundakilerin Bugün Ödenmeyen Vergiler Gelecek Nesillerin Vergi Yükünü Arttırmasında ve Vergimi Tam Olarak Ödemezsem Devlet Hizmetleri Aksayacaktır önermelerinde en düşük ortanca değere sahip olduğunu göstermektedir.
References
Ağayev, S. (2012). Geçiş Ekonomilerinde Liberalleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 310-322.
Akdoğan, Abdurrahman. Kamu Maliyesi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 14. Baskı, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara 2011.
Aktan, C. C. (2012), “Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi Ahlakı”, http://www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/vergi-psiko/vergi-psik.pdf, (Erişim: 11.12.2016).
Alkan, A. (2009). Vergi bilinci ve vergi uygulamaları karşısında mükellef davranışlarının tespiti: zonguldak ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
Allingham M.G., Sandmo A. (1972) “Income Tax Evasion: A theoretical Analysis”, jotrnal of public economics, vol: 1, 323-338.
Alm J. and Torgler B. (2006), “Culture Differences and Tax Morale in The United States and in Europe”, Journal of Economic Psychology, Dec., Vol 27, pp. 224-246.
Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. InThe economic dimensions of crime(pp. 13-68). Palgrave Macmillan UK.
Buyrukoğlu, S.,
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies