»Archives

» Çalışanların Duygusal Emekleri ile Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Araştırma
Çalışanların Duygusal Emekleri ile Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Araştırma
Author(s)
I. Aksel, Z. Bağcı,
Keywords
Duygusal Emek, Tükenmişlik, Hizmet Sektörü
Cite this article
Aksel, I., Bağcı, Z., (2018). Çalışanların Duygusal Emekleri ile Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Araştırma, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 463-473
Abstract
Bu araştırmanın amacı çalışanların duygusal emek ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilmektir. Bu amaçla hizmet sektöründe çalışan 173 katılımcıdan anket tekniğiyle toplanmış veriler istatistiksel analizler (tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi gibi) aracılığıyla incelenmiştir. Araştırma kapsamında, Brotheridge ve Lee (2003) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlanması Dursun, Aytaç ve Bayram (2014) tarafından yapılan “Duygusal Emek Ölçeği” ile Pines (2005) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlanması Çapri (2013) tarafından gerçekleştirilen “Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (TÖ-KF)” kullanılmıştır. İlgili analizler sonucunda katılımcıların genel olarak duygusal emek davranışları ile tükenmişliklerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sahte duygular, derinlemesine eylem ve gizlenen duygular olmak üzere her üç alt boyut ile tükenmişlik arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır.
References
Ashforth, B. ve Humphrey, R., (1993). “Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity”, Academy of Management Review, 181:88-115.
Aslan, Ş. ve Çaldağ, M. A., (2011). “Duygusal Emek Davranışları, Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı Davranışlar”, kitabının içinde bölüm Editörler: Özcan Yeniçeri ve Yavuz Demirel, Ekin Yayınevi. Bursa.
Brotherıdge, C. M.
LEE, R. T., (2003). “Development and Validation of the Emotional Labour Scale”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76(3):365-379.
Cemaloğlu, N.,
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies