»Archives

» Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz
Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz
Author(s)
S. Najimudinova
Keywords
Anahtar kelimeler: Girişimcilik, üniversite öğrencileri, girişimcilik eğilimi, genç girişimcilik
Najimudinova, S., (2018). Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 503-513
Abstract
Bu çalışmanın amacı, Kırgızistan örneğinde bağımsızlık sonrası potansiyel girişimci ve iş adamları olma özelliliği taşıyan üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ve özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan araştırmaları taramak ve değerlendirmektir. Böylece Kırgızistan’da üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde yapılan ampirik çalışmalar çeşitli bilimsel dergiler ve kongre bildiri kitaplarından ulaşılmaya çalışılmış ve ortaya çıkan 23 çalışma kronolojik olarak yayınlandığı yıl, yazar(lar), yayınlandığı dergi veya kongre ve sempozyum bildiri kitaplarına göre tablolaştırılmıştır. Devamında çalışmalar araştırma konu başlıkları, yayın dili, yıllara göre dağılımı, karşılaştırmalı çalışma olup olmadığı, örneklem ve ölçek bilgileri olmak üzere değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileri örneğinde girişimcilik eğilimi ve özellikleri üzerinde Türkiye Türkçesinde yapılan araştırmalar ağırlık kazandığı ortaya çıkmıştır.
References
Abdullayeva F. (2007) Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri ile İş Değerleri: Kırgızistan, Özbekistan, Azerbeycan veTürkiye Karşılaştırılması Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. http://tez2.yok.gov.tr/tez. Erişim tarihi: 07.06.2017
Arslan, K., (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt:6/I-II.
Aziz N., Friedman B.A. and Sayfullin S. (2012) Motives and Perceived Problems of Students as Aspiring Entrepreneurs: Differences across the Kyrgyzstan, Georgia, and the United States International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 13
pp:102-113
Bayraktar B. ve Karadeniz G. (2014) Kırgızistan’da Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Reforma: International Economics Journal, No:3 (63) ss:39-50
Bayraktar B. ve Karadeniz G. (2016) Üniversite Gençlerinin Girişimcilik Özelliklerinde Etkili Olan Faktörler, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:5,Sayı:5, ss:59-73
Çavuş Ş. ve Geri R. (2014) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Son Sınıfında Okuyan Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi Procedia VI International Congress on Entrepreneurship. – Bishkek, ss:171-179
Çavuş Ş., Karadeniz G. ve Jumalieva D. (2013) Girişimci Adayların Girişimcilik Özellikleri, Procedia V International Congress on Entrepreneurship, Аlmaty, ss.128-135
Friedman B.A., Aziz N., Keles I. and Sayfullin S. (2012) Predictors Of Students` Desire To Be An Entrepreneur: Kyrgyzstan, Georgia, And The United States, Eurasian Journal of Business and Economics 2012, 5 (9), 129-140.
Gülcan B., Oktay K. ve Samatova G. (2013) Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği Procedia V International Congress on Entrepreneurship, Аlmaty, ss:43-47
İrmiş A.(2003) Kırgızistan Bişkek’teki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Yapılan Bir Çalışma, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, ss. 135-152.
Orhan K., (2011) Üniversite Eğitiminin Bireyin Girişimci Kişiliğine Etkisi: Pamukkale ve Manas Üniversitelerinde Kıyaslamalı Bir Çalışma, 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, KTMÜ Yayınları: 150, Kongreler Dizisi: 21, ss.59-69
Özdemir L. (2013) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi Proceedings of 4th International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg, ss. 617-626.
Özdemir L. (2013) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi, The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Suleyman Demirel University, Vol.20, No.1, ss:41-65.
Özdemir L. ve Karadağ S. (2013) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Kişilik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi, Procedia V International Congress on Entrepreneurship, Аlmaty, ss:07-13
Özden K., Maksudunov A. ve Najimudinova S. (2014) Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları: Kırgızistan ve Türkiye Örneği, Procedia VI International Congress on Entrepreneurship. – Bishkek, ss. 144-153
Özden K., Timurlenk M.S. ve Başar S., (2008) Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, KTMÜ Yayınları: 112, Kongreler Dizisi: 16, ss:229-240.
Özden K., Timurlenk M.S. ve Başar S., (2008) Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri üzerine bir Araştırma, Review of Social, Economic
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies