»Archives

» Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde
Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde
Author(s)
N. Ayhan, R. Camankulova, V. Narınova,
Keywords
ideoloji, sinema, belgesel film, medya analizi
Cite this article
Ayhan, N., Camankulova, R., Narınova, V., (2018). Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 617-625
Abstract
Belgesel sinemanın temel amacı insanlığa hizmet etmektir. Ancak belgesel sinema özellikle II. Dünya savaşı sırasında etkin bir şekilde propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Sovyet dönemine denk gelen Kırgız belgesel sinemasının kuruluşu, SSCB’nin sinema sanat anlayışı ve estetiğinden büyük ölçüde esinlenmiştir. Bu çalışmada “Köyümün Askerleri” (1985) belgesel filminde yer alan medya metinleri ideolojik çerçevede analiz yapılacaktır. Söz konusu analiz, medya metninde ideoloji ve kültürel bağlam çerçevesini kapsamaktadır.
Bu çerçevede belgesel film, Silverblatt ve arkadaşlarının medya metinlerindeki gömülü şekilde bulunan ideolojileri açığa çıkarmak için sıraladığı yaklaşımlardan faydalanılmıştır.
References
Althusser, Louis (2006). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları,(çev. Alp Tümertekin), İthaki Yayınları, İstanbul
Heywood, Andrew (2011) Siyasi İdeolojiler, Çeviri Bayram Ahmet Kemal, Adres yayınları,Ankara
Mardin, Şerif. (2007).İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul.
Özbek, Sinan. (2003) İdeoloji Kuramları. Bulut Yayınları, İstanbul

Varol S.F. (2016).Temsil, İdeoloji, Kimlik. Varlık Yayınları, İstanbul
Lull,James(2001). Medya, İletişim,Kültür (Çev. Nazife Güngör). Vadi Yayınları, Ankara
Güzel,Mehmet(2006). Küreselleşme,İnternet ve Gençlik Kültürü,Küresel İletişim Dergisi,sayı 1, ss 1-16
Parlak,İsmet(2005). Kemalist İdeoloji’deEğitim,Erken Cumhuriyet Dönemi Tarih ve Yurt Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme,Turhan Kitapevi yayınları,Ankara
Bourdieu, Pierre(1998) Practical Reason. Stanford University Press, California
Kazancı, Metin.(2006). Althusser, İdeoloji Ve İdeoloji İle İlgili Son Söz. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sayı 24,ss 67-93
Mutlu, Erol.(1998) .İletişim Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara

Hall, Stuart (1997). "The Work of Representation”. Representation,SAGE, London
Üşür, Sancar Serpil (1997) Yanlış Bilinç ve Hegemonya’dan Söyleme, İmge Yayınevi, Ankara
Rifat, Mehmet (1992) Göstergebilimin ABCsi, Simavi yayınları,İstanbul
Dağtaş, Banu (1999). İngiliz Kültürel Çalışmaları'nda İdeoloji, Kurgu Dergisi, sayı 16,ss 335-357

Şenöz, Canan (1999) Almanca ve Türkçedeki Yazım Türü Olarak Yazın Eleştirisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi
Felsefe Sözlüğü(2010). Kafe Kültür Yayıncılık, İstanbul

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies