»Archives

» Sinemaya Gitme Motivasyonları ve Film İzleme Tutumları: Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Yaşayan İzler Kitle Üzerine Bir Araştırma
Sinemaya Gitme Motivasyonları ve Film İzleme Tutumları: Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Yaşayan İzler Kitle Üzerine Bir Araştırma
Author(s)
G. Yoğurtçu, K. Yoğurtçu,
Keywords
Kırgızistan, Bişkek, Kullanımlar doyumlar yaklaşımı, Sinemaya gitme motivasyonu, Film izleme tutumları.
Cite this article
Yoğurtçu, G., Yoğurtçu, K., (2018). Sinemaya Gitme Motivasyonları ve Film İzleme Tutumları: Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Yaşayan İzler Kitle Üzerine Bir Araştırma, MANAS Journal of Social Studies (MJSR), 07 (04), pp: 587-604
Abstract
Sinema salt estetiğin alanına ait bir olgu değildir. Algılar, tutumlar ve değerler üzerindeki etkisi bağlamında da ele alınan sinema, sosyo-kültürel ve etiko-politik bir olgu olarak da incelenmektedir. Bu bağlamda sinema, estetiksel ve sanatsal bakıştan hareketle yetkinlik kazanan film çözümlemelerinin yanı sıra ekonomi politik yaklaşım, psikanalitik çözümleme ve izleyici odaklı kültürel çalışmalar literatüründe de karşımıza çıkmaktadır. İnterdisipliner bir alan olarak kültürel çalışmalar, sinema bağlamında görsel kültürün psikolojik ve sosyolojik çözümlemelerine odaklanarak : “izleyici neden izliyor?” sorusundan hareketle, izler kitlenin psiko-sosyal gereksinimlerini ve toplumun kültürel yapısını anlaşılır kılmaya çalışır. ‘Sinemaya gitme motivasyonu’ ve ‘film izleme tutumları’ da film ile izleyici arasındaki ilişkinin psiko-sosyal ve sosyo-kültürel boyutlarına vurgu yapmaktadır. Sinemaya gitme ve film izleme bireylerin farklı amaçlarla (kaçış, rahatlama, bilgi edinme, eğlenme, benlik sunumu, sosyalleşme vb.) ve farklı aracılarla (arkadaş çevresi, televizyon, internet, basılı medya, yeni medya vb.) gerçekleştirdikleri bir deneyimdir. Bu çalışmada, izleyici odaklı ‘Kullanımlar Doyumlar Yaklaşımından’ hareketle Kırgızistan’da sinemaya gitme motivasyonlarının ve film izleme tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma sorularının altyapısının oluşturulmasında Yousry (2009) : Hassan vd. (2015) tarafından geliştirilen anket, araştırmanın hedeflerine göre uyarlanmıştır. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaşayan farklı sosyo-demografik özelliklere sahip 301 kişinin katıldığı araştırmadan elde edilen veriler çok değişkenli istatistiksel yöntemlerle çözümlenmiştir.
References
Berelson, B. (1949). What missing the newspaper means. In P. F. Lazarsfeld
>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies