»Archives
» Volume : 07 | Issue : 02 | Year : 2018

 

Bir Realist Halk Hikâyesi: Hikâye-i Mansûr
Y. Irmak, M. Bars, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Dini Kahramanlık Destanları Üzerine
H. İnce Yakar, A. Rahimova, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
V. Aktepe, A. Uzunöz, M. Gündüz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Prospective Teachers’ Perceptions About Concept of Middle East Through Word Association Test
Y. Topkaya, . Tokcan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Türkiye Yükseköğretim Tarihinden Bir Kesit: Türk Yurdu Dergisinde Üniversite Tartışması (1956-1961)
A. Vurgun, S. Ateş, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Ahmet Mithat’ın Nizâ-ı İlm ü Dîn Adlı Eserinde Din ve Bilim Çatışması Sorunu
V. Taşdelen, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Prevention of Illegal Trafficking and Transfer of Cultural Properties in The Light of United Nations Conventions
A. Tongur, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Namaz İbadetinin Tarihi Süreci
A. Yüksek, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Kırgızistan Ekonomisinde Geçerliliği; ARDL Sınırlar Testi Yaklaşımı
G. Ravanoğlu, A. Bostan, A. Yılmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerinde Ar-Ge Faaliyetlerinin Etkileri: Türkiye’de Düzey I Bölgelerinde Ampirik Bir İnceleme
A. Baykul, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
The Nexus Among Fiscal Policies, Fiscal Decentralization, and Economic Performance: Joint Effect of Globalization and Institutional Quality
K. Terzioğlu, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Çocukların Çevre Bilinçli Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Rolü
S. Bozyiğit, C. Madran, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Algılanan Örgütsel Adalet ve İşte Var Olamama (Presenteeism) İlişkisinde Stresin Aracı Rolü
A. Bayram, A. Akdoğan, Y. Harmancı, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
H. Gül, A. Beyşenova , (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Muhasebe Eğitimi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Muhasebe Uygulamalarına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması
B. Solak, E. Yürekli, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Taşeron Olarak İstihdam Edilen Tıbbi Sekreterlerin Kişisel Özelliklerinin Kurumsal İtibar Algıları Üzerine Etkisi
S. Özdemir, S. Taşkaya, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Algılanan Sosyal Kaytarmanın Örgütlerde Çatışma Eğilimine Etkisi
S. Aydemir, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi
Y. Demirel, E. Tohum, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Tükenmişliğin Aracılık Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Çalışma
D. Koçak, I. Yücel, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Occupational Burnout at the American University of Central Asia in Kyrgyzstan
A. Momunalieva, C. Serinkan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Örgütsel Adalet Algısı’nın Çalışanların İş Doyumu ve İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi
M. Ulutaş, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Duygusal zekanın profesyonelleşme üzerine etkisi: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma
A. Acaray, M. Savcı, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Use of Election Music for Propaganda and The Song “DOMBIRA” Sample in The Local Elections 2014
C. Yavuz, S. Küpçük , (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Algıladıkları İstismarı Yordamada Algılanan Anne Baba Tutumları ve Boyun Eğici Davranışlar
H. Kumcağız, O. Orak, C. Şahin, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne Başvuran Şiddet Mağduru Kadınların Başvuru Durumları ve Gereksinimleri
H. Kumcağız, I. Avcı, T. Talay, S. Gürkan, D. Kinsiz , (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
H. Yılmaz, M. Ülker, A. Yılmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Öğretmenlerin Çocuk İhmali ve İstismarı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
K. Bozgun, S. Pekdoğan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Evli Bireylerin Problem Çözmede Kullandıkları Yaklaşımlar ve Evlilik Uyumları Arasındaki İlişki
H. Yılmaz, R. Ilketenci , A. Yılmaz, C. Mamırova, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Yerel Siyasette Temsil ve Katılım: Kadın Aktörler
T. Oruç, E. Bayrakçı, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Güven Araştırmaları Güvenilir mi? Sosyal Güven Araştırmalarının Yöntemine İlişkin Eleştirel Bir Yaklaşım
I. Can, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
1898 Fergana Olayları ve II. Abdulhamid Han
E. Güngör, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği
G. Yurcu, M. Kasalak, Z. Akınc, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırsal Turizmde Yenilik ve Kırsal Turizm İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler (Katılımcılara ve İşletmelere İlişkin) Açısından İncelenmesi: KOCAELİ/KARTEPE Örneği
E. Aslan, S. Eröz , (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri İnternet Sitelerinde Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Ürünlerinin Tanıtılması
S. Şahin, O. Özdemir, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Yavaş Şehirlerin (CITTA-SLOW) Pazarlanması: GÖYNÜK Örneği
B. Zengin, K. Genç, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Demografik Özellikler ve Psikolojik Koşulların İşe Tutkunluğa Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği
K. Gencer, T. Ayyıldız, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Tüketicilerin Ramazan Ayında Televizyonlardaki Yiyecek-İçecek Reklamlarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
G. Girgin, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği
C. Akyol, B. Zengin , S. Akkaşoğlu, S. Ulama, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Paket Tur Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Kalitesinin Davranışsal Niyet Üzerine Etkileri: Yurt Dışı Paket Tur Satın Alan Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma
O. Güven, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Mersin-Erdemli Çeşmeleri
L. Tay, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi
H. Özalp, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies