»Archives
» Volume : 07 | Issue : 04 | Year : 2018

 

An Investigation of Prospective Teachers’ 21st Century Skills Effect About Digital Storytelling Events
V. Donmuş Kaya, B. Akpunar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerin Ertelenmesi Sorununa Yönelik Çözüm Önerileri
M. Celikoz, Z. Seçer, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
6-Sigma Yöntemi ile Isı ve Sıcaklık’ Konusunun Öğretimi
G. Sontay, O. Karamustafaoğlu, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Öğretmen Adayları Hoşgörü Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Y. Gül, A. Alimbekov, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İslam Yargı Hukukunda Hâkimlik Müessesesi
R. Uslu, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İşlevsellik Açısından Ahlak-Din İlişkisi
O. Eyüpoğlu, E. Perşembe, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Orta Gelir Tuzağının Türkiye Açısından İncelenmesi ve Tuzaktan Çıkış Stratejileri
I. Alkan, A. Ümit, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Havayolu Şirketlerinde Finansal Bir Araç Olarak Hedging Yönteminin Kullanılması
S. Kendirli, A. Kaya, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Muhasebe Bilgisi Değer İlişkisi: BIST Gıda İçecek Sektörü Üzerine Bir Araştırma
H. Özçelik, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kadınların Kariyer Engelleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiler: Kırgızistan’daki Hizmet Sektörü Üzerine Bir Araştırma
H. Gül, A. Beyşenova, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Türkiye’deki Black Friday Etkinliğinin Tüketici Sinizmi Bağlamında Bir Değerlendirmesi
O. Akgüç Çetinkaya, E. Ceng, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
The volatility spillovers between Turkey and North Africa (ETM) stock markets: VARMA-BEKK GARCH model
E. Ağırman, G. Bozma, A. Ahmid, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Dizüstü Bilgisayar Seçiminde Değerlendirilen Kriterlerin Önem Düzeylerinin AHP ile Belirlenmesi: 1. ve 2. Sınıf Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Uygulaması
A. Aytekin, O. Kuvat, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
I Will Be an Astranout When I Grow Up, But How?
M. Öneren, T. Arar, E. Arar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hizmet İşletmelerinde İçsel Pazarlama Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Z. Yüksekbilgili, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Seçilmiş Bazı Risk Faktörlerinin İslami Borsalar Üzerindeki Etkileri
M. Hatipoğlu, T. Sekmen, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Üretim İşletmelerindeki İç Kontrol Sisteminin COSO Standartlarına Uyum Derecesinin Belirlenmesi: Kocaeli İli Örneği
T. Hacıhasanoğlu, E. Kaya, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
M. Koçyiğit, A. Koçyiğit, G. Özel, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hastane Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi
M. Çankaya, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Birey-Örgüt Uyumunun İş Tatmini Üzerine Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma
B. Bağcı, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Stratejik Esneklik ve Stratejik Duruş Arasındaki İlişki: Afyonkarahisar Mermer Endüstrisinde Bir Araştırma
H. Öcal, B. Özkara, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Finansmana Erişim Çerçevesinde Dünya Bankası Kaynaklı Özel Sektör Proje Kredileri: Türkiye Uygulaması
H. Lök, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Birleşik Defter Sistemi Olarak Defter-İ Kebirli Yevmiye ve Türk Muhasebe Eğitimindeki Yeri
O. Yazan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Faaliyetlerine İlişkin Muhasebe İşlemlerinin Vergi Usul Kanunu ile Türkiye Muhasebe Standardı 11 Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Uygulama
S. Gönen, E. Erden, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı
H. Çiftçi, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Public Relations Activities during the Nation-Building Process in Turkey
H. Karaaslan Şanlı, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İnsan İlişkilerinde Manipülasyon Ölçeği
H. Yılmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Özgeci Davranış Olgusuna İlişkin Epistemolojik Sorunlar Üzerine Bir İnceleme: Siyah, Beyaz ve Gri
M. Yeşilkaya, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Başka Bir Dünya: Ekotopya!
A. Maltaş Erol, K. Görmez, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgız Toplumunda Yaşlılık Ve Yaşlının Sosyal Statüsü
H. Ceylan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
A Comparative Semiotic Analysis: Transformation of Female Fans in Turkish Football ‘From Social Activity to Football Fan Identity’
A. Dever, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Psikolojik Sözleşme İhlal Algısı ve Tükenmişlik İlişkisi: Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Örneği
S. Şahin, S. Güllü, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Gümrü-Moskova-Kars Antlaşmaları Kapsamında Muhacir ve Mülteci Problemi
A. Boy, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği
T. Gök, C. İnce, E. Akgöz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Maliyet Kavramı: Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama
M. Gullu, M. Yaman, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Liderlik Davranış Tarzlarının Örgütsel Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Eğilimlerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma
S. Yıldız, U. Çolak, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İşgören Tatmin Düzeyinin Hizmet Kalitesine Etkisi: Bişkek-Kırgızistan Araştırması
C. İnce, G. Samatova, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi: Kazakistan-Kırgızistan-Türkiye Karşılaştırması
E. Arslan, H. Kendir, F. Türkmen, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Üçüncü Yaş Turistlerin Termal Konaklama İşletmelerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
U. Ceylan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kültürel Yabancılaşmaya Bağlı Otantiklik Arayışına Türk Dünyası Turizmi Cephesinden Bakış
Y. Bulut, B. Gülcan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İklim Değişikliğine Karşı Verilen Küresel Mücadele ve Avrupa Birliği
S. Erdoğan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hegel’in “Hukuk Felsefesinin Prensipleri” Adlı Eseri Bağlamında Ahlakın Oluşumu
C. Çuhadar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies