DEĞERLENDİRME SÜRECİ

  1. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisine yazı göndermek için yazar(lar), derginin internet adresine girerek üye olmalıdır. İletişim maili olarak “gmail” tavsiye edilir. (Yazar, MJSS’de hakem olmak isterse, kayıt esnasında, ilgili yerdeki kısmı (I would like to be referee) işaretlemelidir.
  2. Yazar(lar) hakemlerin görüşlerini sistemden takip etmelidir. Ayrıca hakemlerin kararları yazarların mail adreslerine gönderilir. Word belgesinde yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla-bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından görülmektedir. Bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, son kontrol için yazara gönderildiğinden bu aşamada kişisel bilgiler word belgesine eklenecektir. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.
  3. Makale, http://journals.manas.edu.kg/mjsr/index.php adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir.
  4. Dergiye ulaşan makale öncelikle alan editörü tarafından incelenir ve makalenin dergi yayım kurallarını taşıyıp taşımadığına bakılır. Derginin yayım şartlarına ve yayım kurallarına uymayan makaleler alan editörü tarafından hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayım şartlarına ve yayım kurallarına uygun makaleler ise, alanında uzman olan en az iki hakeme gönderilir. Bir ay içerisinde hakemlerin değerlendirmelerini tamamlayarak raporlarını göndermeleri beklenir.
  5. Sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Hakemler kendilerine gönderilen makaleleri; çalışmanın orijinalliği, literatüre katkısı, metodoloji, vb. açıdan değerlendirirler. Hakemler direkt makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Makale iki hakemden “Kabul Raporu” alması durumunda yayımlanır. Makale iki hakemden “Red Raporu” alması durumunda yayımlanmaz ve makalenin yazar(ları) bilgilendirilir. Hakemlerin “Düzeltme Raporu” alınması durumunda yazar(lara) istenilen düzeltmeler bildirilir. Yazar(ların) istenilen düzeltmeleri tamamlayarak makaleyi tekrar sisteme yüklemesi istenir. Makalenin düzeltilmiş hali hakemlere tekrar geri gönderilir. “Kabul Raporu” alınması durumunda yayınlanır. İstenilen ya da beklenilen düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale “Red” edilir.

REVIEW PROCESS

  1. Writers who submit articles to Manas Journal of Social Studies must be a member entering the journal's website. As a contact e-mail "gmail" is recommended. (If the author wishes to be a referee for MJSS', the part of the relevant place (I would like to be the referee) must be marked while subscribing.
  2. After installing the article into the system, the author should send a draft (draft) version to the editor after checking its format. Articles won’t be sent to the editor in the first installation. After opening the file system for the author's last check "Send to Editor" option stands out. The author should see the text "at the review" in the system. The author(s) should follow the opinions of the referees from the system. Furthermore, the decision of the referees will be sent to the email address of the author.
  3. Such information like the title of the writer and his/her tenure institutions under the name of the Word document's title should not be given so that no one can reach them. Who added the article to the system or who sent the article to the journal can be seen by the system administrator. This personal information will be added to the Word document after the referee process when the article is sent to the author for a final check. This issue is important for the referee to review the article more comfortably and objectively.
  4. The articles that reach the journal are examined by the editors of the journal and they are checked if they are appropriate to the spelling rules or not. The articles that do not meet the terms of the journal publishing rules will be rejected by the editor without initiating the referee review process or some changes may be requested. The articles that meet the publishing requirements and rules are sent to at least two referees who are specialized in the field. Referees are expected to submit their report by completing the assessment within a month.
  5. Double-blinded review system is used at every stage of the process in which the names of the authors and the referees are hidden. Referees evaluate the submitted articles in terms of originality, their contribution to the literature, methodology, and so on. Referees can accept the article directly, refuse it or may want the author to make corrections. To be considered for publication of an article, it is necessary that at least two referees give positive opinions. If one of them gives a negative opinion, then the article is sent again to a third referee.
Articles can be published if they get "Acceptance Report" from two referees. If an article gets "Rejected Report" from two referees, it won’t get published and the author(s) will be informed. Upon receipt of the "Correction Report" from the referees, the author(s) will be informed. Author(s) will be asked to upload the article to the system again by completing the required corrections. Edited version of the article will be sent back to the referees. If "Acceptance Report" is taken, it will be published. The article will be rejected if the requested correction is not done properly.

>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies