YAYIN İLKELERİ

1. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir araştırma olma şartı aranır. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi teorik ve uygulamalı araştırmalara yer verir.
2. Makalelerin MJSS’de yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla değerlendirme sürecine kabul edilebilir.
3. Makalede adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden sorumludur.
4. Yazar/yazarlar aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidirler.
5. Hakemler değerlendirme sürecini gizli tutarlar ve üçüncü kişilerle paylaşmazlar. Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulur.
6. Editör ve alan editörleri hakem değerlendirme sürecini gizli tutar. Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeden editör ve alan editörleri dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışmaya tarafsız bir tutum sergiler.
7. Dergiye gönderilen bir makalenin intihal olduğu, başka yerde yayımlanma aşamasında olduğu veya yayımlandığına ilişkin bir iddia karşısında dergi editörü ve alan editörleri bu durumu araştırır. Söz konusu iddianın doğrulanması durumunda editör makaleyi yayımlamama hakkına sahiptir.
8. Yazar(lar) makalelerini word formatında derginin internet sitesine yüklerken kişisel bilgilere word dosyasında yer vermemelidir.


SUBMISSION RULES

1. The articles to be sent to Manas Journal of Social Studies should be original articles filling a gap in the related field or should be evaluating previously published studies and should include new and remarkable opinions. MJSS journal gives place to theoretical and applied researches.
2. Manuscripts, which have been published previously, accepted for publication, or currently being considered for publication elsewhere shouldn’t be submitted for publication in MJSS. Reports presented at a scientific conference or symposium can be accepted for the evaluation process on condition that this situation has been clearly stated.
3. The authors are responsible for the content of their study.
4. The author / authors should not submit the same article to more than one journal simultaneously.
5. Referees carry out the evaluation process confidentially and don’t share with third parties. All studies submitted to the journal referees are subject to objective evaluation.
6. The editor and field editors keep the referee evaluation process confidential. They become objective for every article that is submitted to the journal and become unbiased about religion, language, race, nationality, sex, status or corporate affairs.
7. The editor and field editors of the journal investigate the situation in the case of a claim that there is plagiarism in an article, it has been submitted to another journal for publication or it has been already published elsewhere. The editor has the right not to publish the article if the claim in question has been verified.
8. When loading the articles in Word format on the website of the journal, the author(s) must not include personal information in the Word file.


>> All rights reserved.
MANAS Journal Of Social Studies